Sunnfjord kommune

Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Gregory Idehen  Har du framlegg til nye anlegg inn i kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

Vi ynskjer innspel frå lag og organisasjonar som vil bygge eller rehabilitere anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune. Anlegg kan og vere turstiar/-løyper (inkl. merking) og kart.

Å legge til rette for at folk kan drive både organisert og eigenorganisert aktivitet i sitt nærmiljø gir både livskvalitet og god folkehelse. For å vere med å finansiere slike anlegg kan det søkjast om spelemidlar.

Typar anlegg og nedre kostnadsgrense

Det kan søkjast om spelemidlar til:

 • ordinære anlegg (for organisert idrett og fysisk aktivitet) – nedre grense for kostnad er 150.000 kroner
 • nærmiljøanlegg (for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet) – nedre grense for kostnad er 50.000 kroner
 • rehabilitering av eldre anlegg
 • turkart – nedre grense for kostnad er 75.000 kroner

Som hovudregel kan ein få tilskot på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging/rehabilitering av ordinære anlegg. Til nærmiljøanlegg kan ein få tilskot på inntil 50 % av godkjent kostnad.

Kven kan søkje?

For å kunne få spelemidlar er det eit krav at ein har eit organisasjonsnummer. 

Søkjarar kan vere (til alle anleggstyper under pkt. 2.6 i føresegnene):

 • Kommunar, fylkeskommunar, kommunale og fylkeskommunale føretak, studentsamskipnader, idrettslag og organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (Norges idrettsforbund), samt i Samenes idrettsforbund-Norge.
 • Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund.
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger (først og fremst andre foreninger enn dem nevnt over) med vedtekter som oppfyller kriteriene i pkt. 2.3.1.

Til friluftslivsanlegg (pkt. 2.6.13):

 • Den Norske Turistforening og sammenslutninger organisert under foreningen (57 medlemsforeninger).
 • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv.

Til anlegg for samisk idrett (pkt. 2.6.26):

 • Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet.

Til hundesportanlegg (pkt. 2.6.15):

 • Norsk Kennel Klubb og samanslutningar organisert under klubben.

Departementet kan etter søknad godkjenne andre landsdekkande organisasjonar med idrett og fysisk aktivitet som hovudformål som søknadsberettigede. Eventuelle nye organisasjonar vil takast inn i føresegnene for påfølgande søknadsår.
I heilt spesielle tilfelle kan departementet gi dispensasjon til andre søkarar.

Fristar

For å kunne få spelemidlar er det eit krav at prosjektet du vil gjennomføre er tatt inn i Sunnfjord kommune si «Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv». Den blir rullert kvart år gjennom vedtak i kommunestyret. 

Innspel til nye anlegg

Meld tilbake til oss innan 1.september om du har planar om prosjekt du vil søkje spelemidlar til. Eigne utfyllande opplysningar kan også leggast ved.

Skjema for innsending av innspel

Feil og manglar:

Dersom det er feil eller manglar i eksisterande plan som vert oppdaga, set vi også pris på å bli varslar om dette slik av vi kan rette det. Link til eksisterande plan.

Dette kan sendast til:

    •   postmottak@sunnfjord.kommune.no eller

    •    Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 Førde

Merk innsending med saksnummer 21/4778

Søknadsfrist spelemidlar

Den kommunale søknadsfrist på spelemidlar er sett til 1. oktober. For eksisterande søknader som ikkje har fått tildeling: hugs å gjenta søknad! 

Du søker via Anleggsregisteret sine søknadssider

Det er sett opp kontordag/kveld i august rundt i kommunen for å gjer det enklare å få hjelp:

 • Naustdal i tidlegegare kommunehus: 18. august    kl. 10:00-19:00
 • Skei i tidlegare kommunehus: 18. august    kl. 10:00-19:00
 • Sande i tidlegare kommunehus: 18. august    kl. 10:00-19:00 
 • Førdehuset 2. etasje: 24.august    kl. 10:00-19:00

Vi er også tilgjengeleg for å hjelpe både på telefon og e-post og andre tidspunkt møte kan utførast etter avtale.

 

 

           

 

Kontakt

Solfrid Trå
Rådgjevar friluftsliv
E-post
Telefon 57 72 61 24
Inge Larsen
Idrettskonsulent
E-post
Telefon 57 61 27 63
Mobil 915 56 326
Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy
Einingsleiar Idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 57 72 61 14