Sunnfjord kommune

Registrering av ynskje om koronavaksine for innbyggjarar i kommunen

Registrering av ynskje om koronavaksine for innbyggjarar i kommunen

Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet Det er avgjerande for kommunen si planlegging av korona-vaksinering at vi får registrert om du vil ha vaksine. 
 

Har du alt vaksinert deg ?

Registreringa gjer at vi kan sende ut tilbod om timebestilling digitalt til deg når det er din tur i køen. Om du alt har vaksinert deg når tida kjem at du får tilbod frå kommunen om timebestillinga av vaksinering, så treng du ikkje bestille time då.  

Slik registrerer du deg

Det er viktig for oss at du svarer, både om svaret ditt er JA eller NEI. 

Om du svarar JA vil du motta innkalling digitalt til å bestille time for vaksinering når det er din tur i køen.

Om du svarar NEI og seinare ombestemmer deg, vil du sjølvsagt likevel kunne få vaksine.

NB! Du må trykke "bekreft" når du er ferdig med å fylle ut skjema, for at skjema skal bli sendt og registrert.

Trykk her for vaksineregistrering.

Dersom det er svært høg trafikk på dataserver kan det vere du får opp ein feilmelding. I så fall prøver du på nytt att etter litt tid.

Om du ikkje har bankID

  • Vi gjer og merksam på at ein kan registerere inn pårørande som ikkje har eigen BankID på vegne av dei, ved at ein sjølv logger seg inn.
  • Dersom du ikkje har bankID kan du ringe 57 72 20 00 . NB! dette er ein telefon berre for registrering, ikkje for informasjon.
  •  Vi treng opplysningar om: namn, personnummer og telefonnummer.
  • Du må og oppgje om du vil ta vaksine.

Kor tid kan ein forvente å få vaksine

Sjå førebels plan for vaksinering i vaksinekalendaren.

Vaksinekalendar

På sida til Folhehelseinstituttet kan du finne opplysningar om tal vaksinerte i Sunnfjord kommune

Reserveliste for Covid-19 vaksinering i Sunnfjord kommune

I Sunnfjord kommune vaksinerer vi kvar onsdag, nokre dagar har vi ubrukte doser til overs. Ynskjer du å stå på reserveliste og har høve til å komme på kort varsel (innan 30 min), vert vi glad om du registrerer deg.

Obs! Dosane som er til overs vert i all hovudsak gitt til personar i same prioriteringsgruppe.

Registrer deg på reserveliste

Personar i risikogrupper

  • Det er utarbeidd nasjonale prioriteringskriterier med tanke på risikogrupper for dei som er under 65 år. Dei som skal bli vaksinerte vert innkalla i denne rekkefølga.
  • Det er fastlegane som trekker ut personar frå sine lister som dei meiner er i risikogruppa. Lurer ein på dette må ein kontakte fastlegen sin. Alle skal ha fått melding frå kommunen om å registrere seg, har dei ikkje fått dette må dei ta kontakt med oss.

Den nasjonale prioriteringsrekkefølja for vaksinering 

Studentar som er heime i sommarferien

Er du student og oppheld deg i Sunnfjord kommune i sommar, kan du få vaksine her.Når du får dose 1 i Sunnfjord kommune, vil du automatisk bli satt opp til dose 2, 12 veker etterpå.

Dersom du studerer ein annan stad enn i Sunnfjord kommune og ikkje har høve til å komme attende for å få dose 2:

  • Er du sjølv ansvarleg for å ordne dose 2 i kommunen du oppheld deg i
  • Er du sjølv ansvarleg for å avlyse timen du har fått frå Sunnfjord kommune

Vi tilbyr også vaksine til studentar som studerer i Sunnfjord kommune, men som er heimehøyrande andre stader i landet. Sjå kva  du som student då må gjere.

Er du heimehøyrande i Sunnfjord kommune, men skal til utlandet og studere til hausten? Då legg vi til rette så langt det lar seg gjere for at du skal få både dose 1 og 2 før du reiser.

Ta kontakt med oss på telefon 57722000 eller send oss e-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no, om du som student har spørsmål eller ynskjer å få vaksine i Sunnfjord kommune.