Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune følger nasjonale pålegg og retningslinjer for å handtere utbrotet av koronavirus. Vi har samla noko informasjon for tilsette på denne sida. 

Oppdatert 18. november 2020 - Presisering av smittevernråd

Viser til gjeldande råd og sterke oppmoding frå kommuneoverlegane til innbyggarane og besøkande i kommunen som har vore i områder med høgt smittepress. Den første tida etter heimkomst har du høgare risiko for å vere smitta med viruset. Ved å følgje enkle tiltak dei første 10 dagane, kan du beskytte dei rundt deg:

 • Hald 1 meters avstand til alle – og 2 meters avstand til eldre og kronisk sjuke som har auka risiko for alvorleg sjukdom om dei blir smitta
 • Ikkje besøk helse- og omsorgsinstitusjonane våre
 • Ikkje oppsøk stadar der folk samlast
 • Pass på at du har god handhygiene med hyppig handvask eller bruk av handsprit
 • Hald deg for deg sjølv og bestill test for covid-19 om du får teikn på luftvegsinfeksjon eller feber

For tilsette som har vore i smitteområde betyr dette

 • Forsterka smittevern dei første 10 dagane
  • Det vil seie å bruke munnbind og hanskar i kontakt med pasient og brukar der kravet til 2 meter avstand ikkje kan haldast, t.d. i stellsituasjonar
 • Ta covid-19 test 5 dagar etter heimkomst

For besøkande i omsorgssenter betyr dette

 • Pårørande eller andre som har vore på reise i områder med høgt smittepress kan ikkje komme på besøk i omsorgssenteret før 10 dagar etter heimkomst
 • Pårørande som bur i område med høgt smittepress og er på besøk i Sunnfjord kommune kortare enn 10 dagar, kan få dispensasjon til å besøke pasient/brukar i omsorgssenter dersom:
  • Dei er friske, utan symptom på luftvegsinfeksjon
  • Har negativ covid-19 test som ikkje er eldre enn 72 timar
  • Er kjend med gjeldande smittevernreglar og følgjer desse

NB! Det er kommuneoverlege eller kommunalsjef som kan gje slik dispensasjon.

Retningsline for organisering av personalgruppene i omsorgssenter/sjukeheim og heimetenester. (PDF, 285 kB)

 

Informasjonsskriv 3. juni 2020

Føremålet med dette skrivet er å informere om ein del av ordningane som no opphøyrer frå 1. juni, samt ferieavvikling og restriksjonar knytt til feriereiser i sommar.

Informasjonsskriv 16. april 2020

Føremålet med dette skrivet er å informere om problemstillingar i samband med at vi no opnar barnehagane og delvis skulane.

Informasjonsskriv 30. mars 2020

Føremålet med dette skrivet er å informere om problemstillingar koronaepedemien får for arbeidskvardagen vår, samt korleis vi arbeider med å skaffe nok personale spesielt til omsorgstenestene.

Informasjonsskriv oppdatert 25. mars 2020

Her kan du lese om kva ordningar som gjeld for tilsette ved sjukdom og fråvær:

Ta kontakt med din leiar om du har andre spørsmål. 

Kva rettar har tilsette til sjukmelding? 

NAV har omtala kva vilkår som gjeld for å få sjukepengar grunna koronaviruset. 

Møteaktivitet

 • Fysiske møte må vurderast.
 • Oppmodar alle om å nytte telefon, e-post SKYPE eller andre digitale løysingar i staden for fysiske møte. 
 • Mindre fysiske møte skal avgrensast, men kan gjennomførast med krav om 1 meters avstand.
 • Ingen må møte om dei har symptom på infeksjon i luftvegar.

Arrangement/tiltak på arbeidsplassen

Usikker på om du er i risikogruppa?

Dersom du er usikker på om du er i risikogruppa for koronasmitte, så kan du ta kontakt med fastlegen din for ei avklaring. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00