Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune følger nasjonale pålegg og retningslinjer for å handtere utbrotet av koronavirus. Vi har samla noko informasjon for tilsette på denne sida. 

Oppdaterte smittevernsråd 8. september 2020

Vi er i eit aukande dilemma framover; korleis skal vi klare å følge opp smittevernsråda om å ikkje vere på arbeid, i skule eller barnehage ved sjølv lette luftvegssymptom – og samstundes klare å halde oppe normal drift i samfunnet. Mellom anna difor, og fordi vi veit at korona og andre luftvegsvirus smittar mest i tida kring start av symptom, er det nokre oppmjukingar rundt korleis ein skal agere ved luftvegsinfeksjon:

 • Råda er i utgangspunkta enkle og greie; hald deg heime ved nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon. Det vil seie feber, og/eller ein eller fleire av dei typiske luftvegssymptoma frå nase, hals og luftvegar.
 • Har du ikkje feber og ingen symptom frå luftvegar, men kanskje ikkje føler deg heilt 100 %, er det ikkje grunnlag for å halde seg heime.
 • Er du skikkeleg sjuk, skal du sjølvsagt vere heime. Få då tatt ein koronatest (det treng ikkje vere det første du tenker på, men i løpet av 1-3 dagar er det greitt å få tatt den), og hald deg heime med god avstand til andre (også internt i heimen) til testresultat er klart OG til allmenntilstanden er god (det vil seie at du er utan feber, og føler deg frisk). Om vedvarande «rest-symptom», som ikkje er uvanleg (eks vedvarande tørrhoste, eller vedvarande snufsete nase) men elles fin form, så kan ein gå attende til arbeid.
 • Altså; gå attende til arbeid etter gjennomgått luftvegsinfesjon dersom koronatesten er negativ OG allmenntilstanden er normalisert

Har du nyoppståtte lettare luftvegssymptom (føler deg frisk, men det har komme litt «smårusk» i luftvegane), så skal du halde deg heime. Her vil eg råde til å sjå det an ein dag eller to. Går symptoma raskt over i løpet av så kort tid (som jo ofte skjer) har det ingen hensikt å teste seg, og det er berre å gå attende til arbeid.
Om symptoma varer ved eller aukar, så skal ein få utført test. Då gjeld reglane i avsnittet over.

Risiko for smitte i lokalsamfunnet frå ein ukjend smittespreiar er per i dag omtrent ikkje-eksisterande. Risiko kan aldri bli 0 for nokon ting her i livet, men risikoen no er altså svært låg. Har du vore i situasjonar som aukar risikoen, så skal du vere obs på det. Særleg gjeld dette om du sjølv har vore på reise, eller har vore i kontakt med andre som nyleg har vore på reise – og som eventuelt i tillegg har luftvegssymptom.  Andre situasjonar som aukar risiko er om du har vore ute på fest eller i andre tette folkemengder særleg i Oslo, Bergen eller andre stader i Norge med lokale pågåande utbrot. Det same gjeld om du har vore i nær omgang med ukjende personar med tydelege symptom på luftvegsinfeksjon.

HUGS; vi skal leve med pandemien truleg i fleire år framover, og vi kjem til å ha mange ulike virusinfeksjonar som lever sine liv uavhengig av korona. Så lenge vi har ein god testkapasitet, får testa så mange som mogleg av dei som har symptom, og raskt får følgt opp dei positive tilfella som før eller sidan nok kjem, så har vi ein veldig god kontroll på den lokale situasjonen.

Informasjon om reiser til utlandet 26. august 2020

Frå 15. juli opna det opp for fritidsreiser til mange land i Europa som har ein smittesituasjon vurdert som under kontroll etter kriterier sett av FHI. Dette er land og regionar som no vert skildra som «gule», og ein kan reise til desse landa utan å måtte i ti dagars karantene ved heimkomst.

Lista over smittestatus for kvart land vert oppdatert kvar 14. dag på FHI si nettside om reiseråd. Reise til land eller regionar som ikkje er «gule» vil føre til 10 dagars karanteneplikt ved retur. Om du bryt myndigheitene sine reiseråd og må i karantene når du kjem tilbake til Norge, kan du verte nekta sjukepengar.  
Ver oppmerksam på at land og regionar som er «gule» kan endre status i løpet av reiseperioden. Då må du i karantene når du kjem heim.

Kva må du tenke på under reisa?
Du må følge FHI sine reiseråd ved alle reiser både i inn- og utland. Det er spesielt viktig at du tenker på følgande:  

 • Unngå nærkontakt med andre enn reisefølget ditt. Hald minst 1 meters avstand.
 • Unngå samlingar av folk der du kan risikere å stå trangt – til dømes kollektivtransport, fotballkampar, utestadar og liknande.  
 • Ver nøye med handhygiene og unngå å ta deg i andletet. Ha alltid handsprit lett tilgjengeleg. 

Kva må du tenke på når du kjem heim?  
På reise kjem ein i kontakt med fleire og andre menneske enn til vanleg. I dei fleste land i Europa har ein hatt vesentleg meir smitte enn i Norge, og smittesituasjonen er stadig skiftande og lite føreseieleg.

Utanlandsreiser fører med seg auka risiko for smitte. I Sunnfjord kommune gjeld difor følgande tryggleikstiltak for helsearbeidarar som har vore på reise i utlandet (gjeld også innanfor Norden):  

 • "Gult land/region" Munnbind i nærkontakt (<2m) og bruk av hanskar i direkte kontakt med pasientar første ti dagar etter heimkomst. Høg fokus på god handhygiene.  
 • "Gult land/region" : Testing for Covid-19 ved heimkomst og kontrollprøve som skal takast tidlegast 48 timar etter første prøve og tidlegast 5 dagar etter heimkomst.
 • "Gult land/region" : Du kan gå på jobb medan du ventar på prøvesvar, men du skal vere spesielt oppmerksam på eigne symptom på sjukdom, og eigen smitteførebyggande atferd.  
 • Dersom du har vore på reise i eit land som er "raudt"  på det tidspunktet du kjem heim, må du i 10 dagars karantene etter heimkomst.
 • Er du tilsett  ved omsorgssenter i Sunnfjord kommune må du vise til negativ test før du kan gå på arbeid med pasientkontakt.

Helsearbeidarar jobbar tett på personar som har auka risiko for alvorleg forløp av Covid-19. Den enkelte har difor eit særleg ansvar for å oppføre seg slik at risikoen for å sjølv verte smitta – og dermed potensielt smitte andre – er så lav som råd.  

Sunnfjord kommune har ansvar for at vi har system for å førebygge smitte i tenestene våre. Vi ønskjer difor at tilsette i helse- og omsorgstenestene informerer næraste leiar om eventuelle utanlandsreiser i god tid, slik at ein kan legge til rette for førebyggande tiltak ved heimkomst. Time for testing ved heimkomst kan  avtalast i god tid – gjerne før reise.  

Informasjonsskriv 3. juni 2020

Føremålet med dette skrivet er å informere om ein del av ordningane som no opphøyrer frå 1. juni, samt ferieavvikling og restriksjonar knytt til feriereiser i sommar.

Informasjonsskriv 16. april 2020

Føremålet med dette skrivet er å informere om problemstillingar i samband med at vi no opnar barnehagane og delvis skulane.

Informasjonsskriv 30. mars 2020

Føremålet med dette skrivet er å informere om problemstillingar koronaepedemien får for arbeidskvardagen vår, samt korleis vi arbeider med å skaffe nok personale spesielt til omsorgstenestene.

Informasjonsskriv oppdatert 25. mars 2020

Her kan du lese om kva ordningar som gjeld for tilsette ved sjukdom og fråvær:

Ta kontakt med din leiar om du har andre spørsmål. 

Kva rettar har tilsette til sjukmelding? 

NAV har omtala kva vilkår som gjeld for å få sjukepengar grunna koronaviruset. 

Kurs og opplæring

 • Kurs og opplæring skal ikkje gjennomførast når det er aktivitetar på tvers av sektorar/einingar.
 • Interne einingsvise kurs/møte kan gjennomførast.

Møteaktivitet

 • Fysiske møte må vurderast.
 • Oppmodar alle om å nytte telefon, e-post SKYPE m.v i staden for fysiske møte. 
 • Det vil ikkje vere høve for eksterne å leige lokale i rådhuset.
 • Stor fysisk møteaktivitet vil medføre auka behov for reinhald på kontaktpunkt utover det vi har i dag.
 • Mindre fysiske møter skal avgrensast, men kan gjennomførast med krav om 1 meters avstand.
 • Maks 20 personar på dei største møteromma.
 • 1 meter avstand må oppretthaldast.
 • Ingen må møte ved symptom på infeksjon i luftvegar.
 • Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet (PDF, 182 kB).

Arrangement/tiltak på arbeidsplassen

Usikker på om du er i risikogruppa?

Dersom du er usikker på om du er i risikogruppa for koronasmitte, så kan du ta kontakt med fastlegen din for ei avklaring. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00