Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Tal smitta i Sunnfjord kommune

Koronainformasjon og pressemeldingar på andre språk

Oppdatert 21. mars 

Smitte

Det er framleis mykje smitte i samfunnet, men klart fallande tendens siste par vekene. Førre veke var smittetalet 1140 siste 2 veker, svarande til 5.200 smitta/100.000. I dag er smittetalet 780 siste 2 veker, som svarar til 3.500/100.000. Som elles i landet ser vi og her at smitte i liten grad påverkar intensivavdelinga ved sjukehuset.

Vaksine

Det har vore lite vaksinering siste vekene, både grunna god dekning og at mange no vert smitta og difor ventar med vaksine. Vi har flytta vaksineringa vekk frå Førdehuset, og har det vidare tilbodet ved Førde Legesenter kvar 14. dag. Totalt er det no gitt 44.940 vaksinedoser i Sunnfjord kommune. 1. dose: 17.371, 2. dose: 16.000, 3. dose: 11.569. dette er om lag dei same tala og fordeling som vart rapportert 28. februar utover at det no er sett kring 100 fleire 3. doser enn då.

Oppdatert 7. mars

Smitte

2.400 har registrert seg som smitta via kommunen sin heimeside siste 14 dagar. Dette svarer til eit smittetal på 10.900/100.000 siste 14 dagar. Ein viss reduksjon frå førre veke då same tal var 11.800. Det reelle talet er venteleg høgre, då ikkje alle nyttar sjølvregistreringa.

Utfordringa er framleis det høge sjukefråværet som følger smittetalet. Avdelingar i barnehagar har i periodar måtte halde stengt. Innan helse og omsorg må det i nokre einingar prioriterast bort tenester som kan vente, for å nytte tilgjengelege ressursar på naudsynte stell, pleie og medisinsk oppfølging. Situasjonen er ikkje kritisk, men utfordrande. Dei tilsette syner stor evne og vilje til å strekke seg langt for å gje dei tenestene som vert forventa.

Vaksinasjon

Det er framleis eit masse-vaksinasjonstilbod, som vert halde som no fram til påske. Det er primært vaksinasjon av 3. og 4.dose (for dei som skal ha dette) som no føregår. Siste veke vart om lag 200 doser gitt. Dekningsgraden er om lag som i førre veke.

Oppdatert 2.mars

Omsorgssektoren har for tida høgt sjukefråvær i personalet, grunna smitte med covid-19. Vi klarar ikkje å erstatte alt fråværet og det vil vere færre tilsette på jobb på enkelte dagar/vakter. Vi må difor gjere ei prioritering av arbeidsoppgåver. Hovudfokuset er å oppretthalde forsvarleg drift. Brukarar og pårørande kan oppleve at oppgåver vert forskyve eller avlyst. Heilt nødvendige oppgåver, som stell, pleie og medisinsk oppfølging vert utført.

Oppdatert 28. februar

Smitte

Vi har fått meldt ca 2.600 tilfelle siste 14 dagar via sjølvrapportering. Dette svarar til eit smittetal på om lag 11.800/100.000 siste 14 dagar. Det reelle talet er høgare, kor mykje veit vi ikkje.

Det er framleis utfordrande med tanke på drift i barnehagane. Nokre aldersinstitusjonar har og fått meir smitte siste veka. Dette er som forventa, men vi er no i ein krevjande periode med å halde opp drifta i fleire av dei kommunale tenestene. Dei tilsette strekker seg langt, vi takkar innbyggarane for det gode tålmod og forståing som vert synt.  

Vaksinasjon

Det er no ikkje så mange nye doser som vert sett. Førre veke vart det gitt totalt ca 280 doser. Framleis held vi oppe tilbodet om vaksinasjon, og minner særskilt om at personer med alvorleg svekka immunforsvar bør ta 4. dose.  Du bestiller vaksine her.

Det er totalt gitt 44.844 doser i kommunen.

1. dose

17.373

93,1 %

> 16 år

2. dose

15.989

90,7 %

> 16 år

3. dose

11.484

68,2 %

> 18 år

   

85,4 %

> 45 år

   

91,9 %

> 65 år

Oppdatert 21. februar

Smitte

Vi har fått meldt 1.977 påviste tilfeller siste 14 dagar. Dette tilsvarer eit smittetal på om lag 9.100/100.000 siste 14 dagar. Det reelle talet er høgare, kor mykje veit vi ikkje.

Det har vore særleg utfordrande med tanke på drift i barnehagane, der mange tilsette har vore smitta. Kommunale tenester går som normalt, men det har vore naudsynt å stenge eller innskrenke opningstider i barnehagar i periodar. Vi har ikkje fått meldt om innboyggarar inneliggande med alvorleg infeksjon.

Vaksinasjon

Vi er  opptatt framleis opptatt av at personer med alvorleg svekka immunforsvar får sin 4. vaksinedose.  Det skal ha gått minimum 12 veker frå du fekk 3. dose, til du tek 4. dose. Vil og minne på at det no er eintydig råd om at alle gravide tek vaksine, uavhengig av når ein er i graviditeten. Du bestiller vaksine her.

Det er gjeve 44.567 vaksinedoser i Sunnfjord kommune.

1. dose

17.374

93,1 %

>16 år

2. dose

15.979

90,7 %

> 16 år

3. dose

11.214

66,6 %

> 18 år

   

84,8 %

> 45 år

   

91,2 %

> 65 år

   

88,2 %

> 75 år


Oppdatert 14. februar

Siste 14 dagar er det meldt 308 positive PCR-testar og 980 sjølvrapporterte positive hurtigtestar. Det er truleg noko overlapp mellom disse. Til saman er det 1288 positivetestar. Smittetalet bli om lag 5.850/100.000 siste 14 dagar. Vi har ikkje rapportert nokon som er innlagte grunna covid. Driftsmessig er det ein del utfordringar no grunna sjukefråvær, særleg i barnehagane. Dette må vi rekne med vil vare i 3-4 veker. 

Vaksinasjon
Vi er no særleg opptatt av at personer med alvorleg svekka immunforsvar får sin 4. vaksinedose.  Det skal ha gått minimum 12 veker frå du fekk 3. dose, til du tek 4. dose. Vil og minne på at det no er eintydig råd om at alle gravide tek vaksine, uavhengig av når ein er i graviditeten. Du bestiller vaksine her. 

Det er gjeve 44.071 vaksinedoser i Sunnfjord kommune.

Vaksinasjonsdekning er:

 1.  dose 93,2% > 16 år
 2. dose 90,5% < 16 år
 3. dose 63,6% > 18 år, 85,1% > 45 år, 94,3% > 65 år og 94,3% > 75 år

Informasjon til brukarar og pårørande om besøk i omsorgssenter og omsorgsbustadar

Samfunnet opnar meir opp og dei fleste av restriksjonane er vekke eller gått over til tilrådingar. Det er likevel nødvendig å ha nokre reglar som gjeld for brukarar og tilsette i omsorgssektoren, spesielt i omsorgssentra og omsorgsbustadane:

 • Det er no symptomatiske pasientar og tilsette som skal testast 
 • Husstandsmedlem av påvist smitta person er tilrådd å teste seg dagleg i 5 dagar sjølv om ein ikkje har symptom
 • Husstandsmedlem av påvist smitta person er tilrådd å teste seg dagleg i 9 dagar dersom ein ikkje kan halde god isolasjon i heimen (det er nok dette som vil gjelde i dei fleste tilfella)
 • Husstandsmedlem vert tilrådd å nytte munnbind i testperioden
 • Uvaksinerte tilsette er tilrådd å fortsette med testing 2 gongar pr. veke. Sjå oversikt
 • Bruk av beskyttelsesutstyr gjeld følgande tabell 1 og tabell 2 

Helsedirektoratet sine råd til besøkande

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og dei som er i isolering.

 • Besøkande vert oppmoda om å halde 1 meter avstand og nytte munnbind i møte med helse- og omsorgstenesta
 • Pårørande som har symptom på luftvegsinfeksjon bør ikkje komme på besøk
 • Gode rutinar for handvask
 • Hostehygiene: host i albogen eller i papirlommetørkle
 • Besøkande vert oppmoda om å melde i frå til avdelingsleiinga dersom dei får symptom på luftvegsinfeksjon dei første dagane etter besøket

Oppdatert 12.februar

Regjeringa fjernar fleire retningslinjer mot covid-19: krav om munnbind, ein meter avstand og plikt til isolasjon ved sjukdom.  Endringane gjelder frå laurdag 12. februar kl. 10.00.

Oppdatert 28. januar

Koronatesting i kommunen vert primært utført ved sjølvtest

Frå og med fredag 28. januar vil testar bli utlevert på ulike utleveringspunkt i kommunen. Du kan hente hurtigtest på Sande, Naustdal og Skei tenestetorg, Førdehuset, Viksdalen barnehage, Frøysland skule og Vevring skule og barnehage.

Sjå tabell med opningstider.

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00