Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Tal smitta i Sunnfjord kommune

Vi følgjer tala frå Folkehelseinstituttet som viser tal personar som har fått påvist koronavirus i Sunnfjord kommune. NB! dette er tal personar som har fått påvist koronasmitte i heile perioden frå mars 2020.
 

Oppdatert 26.januar

Oppdatert 25.januar

Den siste veka har vi fått 14 påviste tilfeller av korona i Sunnfjord, lokalisert primært til Førde. 12 av desse tilfella tilhøyrer kjent utbrot, og her har ein per no god oversikt på situasjonen. 2 av tilfella har ikkje kjend smittekjelde.

Vi har ikkje hatt ein slik situasjon i kommunen tidlegare under pandemien. Dette betyr at vi har smitte i samfunnet som vi ikkje kjenner kjelda til, og det kan vere fleire som er smitta. Grunnlaget for at vi alle må følgje dei grunnleggande smitteråda er nettopp dette; vi veit ikkje kven som kan vere smittsam. Dette kan handterer vi ved å

  • Halde god avstand og vere forsiktig med sosiale samlingar
  • Halde god handhygiene
  • Halde seg heime og teste seg ved sjølv lette symptom på sjukdom

Vidare utvikling vert fulgt nøye. Risikonivået i kommunen er no auka frå 1 til 2 (der 5 er høgste nivå), det er ikkje grunnlag for nedstenging eller andre generelle tiltak slik situasjonen er per no.

 

Oppdatert 21.januar

Sunnfjord kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene

 

Oppdatert 18. januar:

Oppdateringar frå regjeringa

Oppdatert 14.januar:

Sunnfjord kommune startar no registrering av ynskje om koronavaksine hos innbyggjarar fødd 1937 – 1955

Det vil krevje betydelige ressursar når tida kjem at storparten av innbyggjarane kan vaksinerast. Det meste vil Sunnfjord kommune sørgje for, men nokre funksjonar kan frivillige organisasjonar og enkelte frivillige bidra med. Du som vil bidra kan finne meir informasjon ved å klikke på denne lenka: Mobilisering av frivillige til vaksinasjon

Oppdatert 8.januar:

Det er ikkje lenger mistanke om smitte i Hatlehaugen barnehage, personen vi var usikker på har testa negativt. Kommuneoverlegen har difor oppheva karantenerestriksjonane for barna og dei tilsette i den aktuelle avdelinga, og det vert normal drift i alle avdelingane i barnehagen frå og med måndag 11.01.

Oppdatert 4. januar: 

Det er ein smitta person i Sunnfjord kommune per no. Det er ingen mistanke om fleire smitta i relasjon til dette tilfellet. 

Koronatiltak for ungdomsskulane i Sunnfjord kommune.

Vi viser til regjeringa si pressekonferanse søndag. Eit av tiltaka er at ungdomstrinnet bør gå over til raudt nivå uavhengig av smittetrykket i kommunen.  Ein overgang til raudt nivå, inneber ei rekke med tiltak som skulane må førebu. Klassar skal reduserast i mindre einingar og timeplanen  må endrast.

 


 


 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00