Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Siste nytt om koronasituasjonen i Sunnfjord kommune

Tal smitta i Sunnfjord kommune

Koronainformasjon og pressemeldingar på andre språk

Oppdatert 4. mai

Situasjonen på Hafstad oppfattar vi no å vere under god kontroll. Ein av elevane testa positivt i går. Vi ventar på nokre fleire prøvesvar, resten har testa negativt. Det er ca 60 personar i smittekarantene som vil vare ut denne veka. Vi reknar med å få fleire positive i denne gruppa, men dette vil ikkje medføre risiko for vidare smittespreiing. Skulen har rødt tiltaksnivå resten av veka. 

Ein annan nærkontakt testa positivt 3. mai. Denne personen har ikkje relasjon til Hafstad VGS. Smittesporing er utført. Grunna arbeidsforhold i Bygstad barnehage dei siste dagane er denne barnehagen no stengt. Born i to avdelingar pluss dei tilsette er i karantene og blir testa i dag. Vidare drift i barnehagen vil truleg vere vanskeleg å få til resten av veka. 

Oppdatert 3. mai

Ein person testa positivt 2.mai. Vedkomande er elev ved Hafstad VGS. Skulen er stengt 3.-4.mai. Om lag 50 elevar og 6-7 lærarar ved skulen er i karantene, og deira husstandsmedlemar er i ventekarantene. I tillegg er ytterlegare 20 nærkontaktar i karantene. Dei som er i karantene vert testa 3.mai. Vi tilrår alle om å vere ekstra påpasselege med å redusere sosial kontakt og halde seg heime/teste seg sjølv ved lette symptom. 

Grunna smitteoppsporing, så er «Helsestasjon for Ungdom» stengt 4. mai.

Oppdatert 28. april

Nærleiken barnehage og Flatene skule er «friskmeldt» med tanke på korona. Det har vore to mindre utbrot i Sunnfjord siste veka med totalt 10 påviste smitta, 2 i Askvoll og 8 i Sunnfjord. Begge utbrota er no godt avgrensa og nærkontaktar sit i karantene. 

Vi har ikkje avdekt kva som har vore kjelda til desse utbrota, og minner om at det er grunnleggande smittevernsreglar som er det viktigaste tiltaket for å hindre vidare smittespreiing; hald deg heime ved sjølv lette nyoppståtte symptom, test deg, hald avstand og ha god handhygiene. I godværet er det og fint å ha evt sosiale møter utandørs. 

Oppdatert 26. april

I helga er det avdekt 3 nye smittetilfeller i Sunnfjord. Desse har ingen kjent samanheng med utbrotet i førre veke. Dei tre nye tilfella heng innbyrdes saman med kvarandre. Som ledd i leiting etter smittekjelde er 1. klasse ved Flatene skule og 2 avdelingar i Nærleiken barnehage sett i karantene i påvente på prøvesvar. 130 prøver vart analysert søndag 25.april. Ingen av prøvene frå barnehage eller skule var positive. Det står att ca 30 prøver som vi ikkje får svar på før i kveld. Er desse prøvene og negative, er barnehage og skule friskmeldt. 

Oppdatert 24. april

AstraZeneca-vaksinerte får tilbod om mRNA-vaksine som dose 2. Regjeringen har følger Folkehelseinstituttet si anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksina får tilbod om ei mRNA-vaksine som dose 2.

Oppdatert 23.april

Det er avdekt 4 positive prøver i Sunnfjord kommune siste dagane. Desse tilfella heng alle samen med kvarandre. I tillegg er det påvist ein positiv prøve i Askvoll som høyrer til det same utbrotet. 40 nærkontaktar er sett i karantene, desse har alle testa negativt ved starten av karantenetida. Utbrotet er no godt avgrensa, men vi kjenner ikkje kjelda til smitta. Vi oppmodar difor sterkt om at alle har låg terskel på å halde seg heime og få utført test ved sjølv lette, nyoppståtte symptom. 

Oppdatert 21.april

Oppdatert rutine for besøk i omsorgssenter og omsorgsbustader

Oppdatert 16.april

Informasjon om nasjonale tiltak gjeldande frå 16.april

Oppdatert 14.april

Regjeringa sin  pressekonferanse onsdag 13. april

Nokre av endringane i nasjonale reglar og råd

  • Det er no oppmoda om minst 1 meter avstand.
  • Det lov å ha maks 5 gjestar i eigen heim, men ein vert oppmoda om å helst møtast ute.
  • Personar over 20 år kan no drive organisert aktivitet innandørs i grupper på inntil 10, så lenge dei kan halde minst 1 meter avstand.
  • Utandørs kan personar over 20 år no drive organisert aktivitet, så lenge dei kan halde minst 1 meter avstand. 
  • Det er framleis maks 10 personar på private samankomstar innandørs utanom i eigen heim. Maks 20 personar dersom ein er utandørs. 
  • Det er maks 10 personar på innandørs arrangement uten faste tilviste sitteplassar. Dersom deltakarane er under 20 år og tilhøyrer same kommune kan det vere 50 personar på idretts- og kulturarrangement .
  • Maks 100 personar på arrangementer innandørs der alle i publikum sit på faste, tilviste sitteplassar.
  • Maks 200 personar på arrangement utendørs, men 600 personar (fordelt på 3 kohortar á 200 personar) dersom dei sit på faste tilviste plassar og det er 2 meter avstand mellom kohortane.
  • Det er no til.malatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.

Oppdatert 7.april

Her kan du lese plan for vidare vaksinering

Smittevernråd for ramadan:

Helsemyndigheitene ynskjer ein trygg og god ramadan til alle muslimar. Dessverre kan vi heller ikkje i år feire ramadan på same måte som til vanleg. Her er dei viktigaste smittevernråda som gjeld for høgtida.

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00