Sunnfjord kommune

Råd ved reiser

Råd ved reiser

Vi har oppdatert våre reiseråd 16. september 2020. 

Råd om reiser i regionen

Det er no eit pågåande lokalt utbrot i Bergen og nokre av nabokommunane. Dette er den forventa utviklinga i pandemien, som nasjonale styresmakter har bede oss om å planlegge for, og som vi er førebudd på. Vi møter dette med utstrakt Testing, rask Isolasjon ved påvist smitte, påfølgande rask Smittesporing, og Karantene av moglege nærkontaktar (TISK-strategi). På denne måten kan vi klare å halde kontroll på smittesituasjonen lokalt, samstundes som samfunnet fungerer så normalt som mogleg. Dette er viktig, då denne pandemien kjem til å vare lenge endå.

  • Det er eit generelt råd under pandemien å avgrense eigen reiseverksemd så mykje det lar seg gjere. Ved eit lokalt utbrot blir dette eit endå viktigare råd. Kommuneoverlegen har difor gått ut og oppmoda om at ein tenker seg grundig om før eventuell reise til område med pågåande utbrot av smitte. Dette betyr ikkje at det er forbode å reise!

Det er ein auka risiko for smitte om ein drar til Bergen no, men dette kan ein førebygge ved å følgje dei allmenne smittevernsråda godt; halde minimum 1 meter avstand, unngå folketrengsel (kollektiv transport, utestadar mm), nytte munnbind i situasjonar der det er vanskeleg å halde god avstand, og praktisere god handhygiene.

  • Vi vil særleg understreke følgande; skal du til behandling ved sjukehus i Bergen, er det ikkje farleg å dra!

Kommuneoverlegen vil på det sterkaste oppmode om at ein nyttar det helsetilbodet ein har, og ikkje avbestiller avtaler.

Vi har eit ekstra ansvar for å unngå å få korona-smitte inn på våre aldersinstitusjonar. Difor gjeld følgande; pårørande, studentar og vikarar får ikkje komme inn på institusjonen dersom dei har vore i områder med pågåande lokalt utbrot dei siste 10 dagane. For tilsette er det ikkje lagt ned eit forbod, men vi rår sterkt om å unngå slike reiser no, jf førre avsnitt.

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00