Sunnfjord kommune

Koronavaksine

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar. 

Informasjon om koronavaksine

Kommunen planlegg gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert her.

Har du endå ikkje fått koronavaksine, men ynskjer det så må du sjølv kontakte kommunen på telefon: 57722000 eller e-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Informasjon om 3. dose koronavaksine til personar med nedsett immunforsvar i Sunnfjord kommune

For å få 3. dose må det dokumenterast at ein tilhøyrer dei utvalde gruppene med alvorleg nedsett immunforsvar. Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dette, og pasientane dette gjeld vil motta eit brev frå sjukehuset som dei skal ta med seg til kommunen når dei skal møte opp til vaksinasjon.
Dette brevet vert tidlegast sendt ut frå sjukehuset 24. september.  

Informasjon om 3.dose koronavaksine

Koronavaksine for barn 12 - 15 år

Onsdag 6. oktober klokka 17 – 19  vert det mogleg å få vaksinert seg i Førdehuset for dei mellom 12 – 15 år som ikkje fekk vaksinert seg då tilbodet var på skulen.  Det er vaksina Pfizer elevane får tilbod om, og barnet må vere fylt 12 år for å få den. BEGGE føresette må signere på vedlagt samtykkeskjema og fylle ut eigenerklæringsskjema i forkant av vaksineringa. BÅDE samtykkeskjema og eigenerklæringsskjema må tas med ferdig utfylt til vaksinasjonslokalet.

Vi ber dei som ønsker vaksine om å registrere barnet inn på vaksineregistrering  (logg inn med eigen BankID og registrer på vegne av barnet), og sende mail med namn og fødselsdato til Trude.Erdal@sunnfjord.kommune.no. Om du ikkje vil melde på digitalt så meld ønsket til same mailadresse. Melding om vaksineønske bør gjerast innan måndag 4. oktober. 

Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som blir smitta, får oftast svært milde symptom på covid-19, og 20-30 % får ingen symptom i det heile. Die som får milde symptom kan få vondt i halsen, hoste, hovudverk, og slapphet, og nokre får kroppsverk og feber.

 

Biverknadar av koronavaksine

Dersom du er vaksinert og kjenner biverknadar, så ber vi om at du melder i frå om dette.
Meld i frå om biverknad av koronavaksine

Kva tid skal du oppsøkje lege ved eventuelle biverknadar av koronavaksina?

 

Informasjon om vaksinasjon av 16- og 17-åringar

Etter råd frå FHI har regjeringa no slutta at alle født i årskulla 2004 og 2005 skal få tilbod om vaksine på lik linje med befolkninga født i 2003 eller tidlegare. Anbefalinga er baserast på ei grundig gjennomgang av tilgjengeleg kunnskap.

Tilbod om vaksine til alle som er født i 2004 og 2005

Sjølv om det er få ungdommar som vert alvorleg sjuke av koronaviruset, er det ein del smitte blant 16-17-åringar. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte dei få som kan bli alvorleg sjuke om dei vert smitta, i tillegg til å redusere smittespreiing i samfunnet. Redusert smittespreiing er naudsynt for å kunne lette på restriksjonar som har vore spesielt belastande for unge under pandemien.

Som for dei eldre vil tilbodet gå til alle født i årskull 2004 og 2005. Dei fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon sjølv. For dei som er født i 2005 og ikkje har fylt 16 år, må det føreligge samtykke frå begge føresette. Aldersgruppa vil verte prioritert etter den vaksne befolkninga over 18 år. Noko som betyr at vi i Sunnfjord kommune vil starte med denne gruppa innan kort tid.

  • Som eit føre-var-prinsipp tilbyr vi dei pfizer-vaksine
  • Intervall mellom dosane vert i utgangspunktet lagt til 12 veker
  • Dei som ynskjer vaksine må så fort som mogeleg gå inn på kommunen si heimeside og registrere seg ved å følgje lenka «vaksineregistrering»
  • Ungdom som er født i 2005, men ikkje endå har fylt 16 år må ha med utfylt eigenerklæringsskjema med signatur frå begge føresette til vaksinering

Trykk her for vaksineregistrering

Samtykkeskjema for vaksinering av barn og unge som ikkje har fyllt 16 år (PDF, 47 kB)