Sunnfjord kommune

Koronainformasjon skular og barnehagar

Koronainformasjon skular og barnehagar

Skular og barnehagar vart stengt frå 13. mars. Regjeringa har bestemt at barnehagane kan gjenopne frå  20. april og skulane (1.–4.  klassetrinn og SFO) frå 27. april dersom dette kan skje på ein forsvarleg måte. 

Opning av barnehagar og skular - oppdatert 8. april 

 • Barnehagane og skulane i Sunnfjord kommune startar opp igjen etter påske. Barnehagane måndag 20. april og skulane måndag 27. april. Førebels er det 1.-4. trinn og SFO som startar opp i skulen. Regjeringa har lagt vekt på at skulane og barnehagane skal få tid til å førebu rutinar for smittevern. For å ivareta smittevern, er det nedsett ei faggruppe som vil kome med ein rettleiar for arbeidet i barnehage, skule og SFO.  
 • Fram mot opning vil vi nytte tida til å innarbeide gode rutinar og gi opplæring til tilsette i arbeidet med smittevern.  Rutinane vil omhandle generelt smittevern, avstand, handvask og reinhald. Det vil bli utarbeidd nasjonale retningsliner for korleis vi skal handtere smittespreiing i skule og barnehage.   
 • Det blir unntak for skuleplikta for born som er i risikogruppene og for born som bur saman med familiemedlemmar i risikogruppene. Vi legg vekt på at opninga skal skje på ein trygg og forsvarleg måte.  
 • Det blir framleis heimeundervisning for elevar som ikkje skal tilbake til skulen den 27. april. Etter påske blir det sendt ut detaljert informasjon til foreldre.   

Unntak for nokre elevar og barnehagebarn (koronaperioden)

 • Barn i barnehage og elevar på 1.–5. trinn som har foreldre med samfunnskritiske oppgåver kan søke om å få barnehage, SFO og skuleplass. Skjema er sendt ut frå barnehagen, skulen eller du finn det nedanfor. Skjema skal du sende tilbake til styrar eller rektor. 
 • Elevar med særskilte behov kan møte på skulen som vanleg og få tilbod som vanleg.
 • Skuleskyss går som vanleg fram til vi har oversikt over kvar elevar som har rett på skuleplass er busett.  

Ved spørsmål kontakt styrar eller rektor ved din barnehage eller skule.

Kartleggingsskjema - behov for barnehageplass (DOCX, 52 kB)

Kartleggingsskjema - behov for skule- eller SFO (DOCX, 52 kB)

Følgjande blir lagt til grunn for å innvilge søknaden:

 • Begge foreldre må ha samfunnskritiske oppgåver.
 • Eineforsørgjar som har samfunnskritiske oppgåver.
 • Barnet vil ha det same SFO-tilbodet som til vanleg.

Kva vert definert som samfunnskritiske oppgåver?

Skriftleg og munnleg eksamen i grunnskulen er avlyst

Skriftleg og munnleg eksamen i grunnskulen er avlyst. Elevane får eit fullverdig vitnemål og avlysing av eksamen vil ikkje påverke opptaket til vidaregåande skule.  Det vil stå i vitnemålet at eksamen er avlyst. Det skal setjast standpunktkarakterar og det er difor avgjerande at elevane deltek og leverer inn oppgåver og arbeid. Sidan det ikkje blir eksamen, kan skulen sette standpunktkarakter heilt fram mot slutten av skuleåret.

Du slepp å betale for barnehage og SFO i koronaperioden

 • Ingen skal betale for barnehage eller SFO i koronaperioden. Det betyr at sjølv om du har brukt tilbodet i perioden vil du sleppe å betale. 
 • Faktura for mars er sendt ut og skal betalast 20. mars 2020. Fråtrekk for stengte dagar vil skje på neste faktura. Det blir ikkje sendt ut ny faktura før barnehage og SFO opnar igjen. Les pressemeldinga frå regjeringa
 • Betaling for mat i barnehagen skal heller ikkje betalast om barnet ikkje nyttar plassen i koronaperioden. 

Betaling for skulemjølk i koronaperioden

Når det gjeld betaling for skulemjølk må foreldre ta direkte kontakt med Tine. 

Les vedtak om vern mot smittsomme sjukdommar

Digital skule, kva inneber det?

Sunnfjord kommune vil legge til rette for at elevane får undervisning digitalt. Lærestoff og oppgåver til elevane vil bli formidla på ulike digitale plattformar som elevane har kjennskap til.  Elevane skal levere inn oppgåver og få tilbakemelding på arbeid. Målet er at den digitale skulekvardagen,  skal ha eit innhald som gjer at elevane har tilstrekkeleg med skulearbeid gjennom veka. 

Foreldre kan bidra med å hjelpe eleven med å kome på nett og få kontakt med lærar. Det er og viktig at foreldre sett seg inn i kva arbeid som skal gjennomførast gjennom veka og hjelper til med å sjekke at arbeidet er gjort. Foreldre kan hjele til med det faglege arbeidet, særleg er det viktig for dei yngste elevane. Dei treng lese- og skrivetrening og det er fint om foreldre kan lese og skrive saman med eleven. I språkfag er det viktig å øve på å lese høgt og snakke språket. 

Det er viktig å lage gode rutinar, som at skuledagen og skulearbeid skal gjennomførast til faste tidspunkt på dagen. Om eleven ikkje har tilgang på datamaskin kan de ta kontakt med  skulen.  

 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00