Sunnfjord kommune

Koronainformasjon omsorgssentra og omsorgsbustader - oppdatert 13. november

Koronainformasjon omsorgssentra og omsorgsbustader - oppdatert 13. november

Vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar i omsorgssentera og i omsorgsbustadane vert utsett for smitte. Det vert difor innført besøksrestriksjonar for personar som har vore på reise i område med mykje koronasmitte.

For alle besøkande gjeld følgjande reglar:

 • Pårørande som har symptom på luftvegsinfeksjon skal ikkje kome på besøk.
 • Gode rutinar for handvask før og etter besøk.
 • Besøkande må halde reglar om avstand; direkte fysisk kontakt kan vurderast, men nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngåast. Om det skjer, er det viktig med god handhygiene etterpå.
 • Personalet har høve til å vise vekk pårørande med symptom på luftvegsinfeksjon, eller som ikkje følgjer reglane for hygiene og avstand.
 • Vi ber om at besøkande melder frå til avdelingsleiinga dersom de får  symptom på luftvegsinfeksjon dei første dagane etter besøket.

Aktivitetar og arrangement i omsorgssentera

 • Det vert opna opp for aktivitetar og små arrangement i omsorgssenter.
 • Det er lite smitte med covid19 i vårt område og det vert difor opna opp igjen for aktivitetar, arrangement / underhalding i fellesareal i omsorgssenter. Døme på underhaldning / aktivitet er minikonsertar, andakt, bingo, sittedans, song, besøksven og liknande.
 • For at desse aktivitetane kan gjennomførast, er det særs viktig at dei personane som kjem for å gjennomføre aktiviteten er friske og følgjer gjeldande smittevernreglar. Frivillige og eksterne aktørar kan fråvike kravet om 1 m avstand til brukar for å hjelpe brukar med t.d. bingo, opp og ned av stol, måltid, toalettbesøk.
 • Pasientar/brukarar frå same avdeling/eining, skal halde 1 meter avstand til kvarandre. Dersom pasientar/brukarar vert samla på tvers av avdelingar/einingar skal det vere minimum 2 meter avstand mellom gruppene.
 • Dagaktivitetstilbod til heimebuande brukarar må vere skilt frå aktivitetstilbod til pasientar ved omsorgssenteret. Skjer aktiviteten i same lokalet, skal tilbodet til heimebuande brukarar og pasientar ved omsorgssenter vere på ulike dagar. Heimebuande brukarar må vere friske, ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon.
 • Ved transport til/frå dagaktivitetstilbodet, gjeld kravet om 1 meter avstand i bil. Det betyr at det maks kan vere 4 personar i ein 5-seters bil.

Følgjande reglar gjeld for frivillige og eksterne aktørar: 

 • Aktiviteten og arrangementet skal vere avtalt med leiinga på førehand
 • Det vert ført protokoll over dei som kjem for å underhalde. Desse personane vert oppmoda om å oppgje namn og telefonnummer med tanke på smitteoppsporing ved oppstått smitte
 • Vere friske – ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon
 • Vaske hendene når dei kjem
 • Bør halde 1 meter avstand til pasient/bebuar
 • Skal halde 1 meter avstand til tilsette
 • Dersom dei som skal underhalde har vore på reise i Bergen og Oslo-området, eller utlandet, kan dei ikkje komme inn på omsorgssenteret før 10 dagar etter heimkomst
 • Melde frå til avdelingsleiinga dersom dei som har underhalde får  symptom på luftvegsinfeksjon dei første dagane etter arrangementet

  26. oktober: Det vert opna opp for aktivitetar og små arrangement i omsorgssenter

  Det er lite koronasmitte i vårt område og det vert difor opna opp igjen for aktivitetar, arrangement / underhaldning i fellesareal i omsorgssenter. 

  Vi opnar for aktivitetar, men det er særs viktig at alle følgjer smittevernrglane.

  Kontakt

  Tenestetorga er her for å hjelpe deg
  E-post
  Telefon 57 72 20 00