Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune følger nasjonale pålegg og retningslinjer for å handtere utbrotet av koronavirus. Vi har samla noko informasjon for tilsette på denne sida. 

Oppdatert 4. januar - nye tiltak i perioden fra til og med 19. januar

Regjeringen skil mellom reglar og tilrådingar. Kriseleiinga i Sunnfjord kommune har i eit møte måndag førmiddag beslutta kva som skal gjelde i kommunen. Sjølv om det i vår region endå er ein kontrollert smittesituasjon, ser vi risikoen for større utbrot som klart auka dei første to vekene etter jule- og nyttårsfeiringa.

Sjå reglar og tilrådingar frå kommuneleiinga 4. januar

Har du vore i område med høgt smittepress?

Viser til gjeldande råd og sterke oppmoding frå kommuneoverlegane til innbyggarane og besøkande i kommunen som har vore i områder med høgt smittepress. Den første tida etter heimkomst har du høgare risiko for å vere smitta med viruset. Ved å følgje enkle tiltak dei første 10 dagane, kan du beskytte dei rundt deg:

 • Hald 1 meters avstand til alle – og 2 meters avstand til eldre og kronisk sjuke som har auka risiko for alvorleg sjukdom om dei blir smitta
 • Ikkje besøk helse- og omsorgsinstitusjonane våre
 • Ikkje oppsøk stadar der folk samlast
 • Pass på at du har god handhygiene med hyppig handvask eller bruk av handsprit
 • Hald deg for deg sjølv og bestill test for covid-19 om du får teikn på luftvegsinfeksjon eller feber

For tilsette som har vore i smitteområde betyr dette

 • Forsterka smittevern dei første 10 dagane
  • Det vil seie å bruke munnbind og hanskar i kontakt med pasient og brukar der kravet til 2 meter avstand ikkje kan haldast, t.d. i stellsituasjonar
 • Ta covid-19 test 5 dagar etter heimkomst

For besøkande i omsorgssenter betyr dette

 • Pårørande eller andre som har vore på reise i områder med høgt smittepress kan ikkje komme på besøk i omsorgssenteret før 10 dagar etter heimkomst
 • Pårørande som bur i område med høgt smittepress og er på besøk i Sunnfjord kommune kortare enn 10 dagar, kan få dispensasjon til å besøke pasient/brukar i omsorgssenter dersom:
  • Dei er friske, utan symptom på luftvegsinfeksjon
  • Har negativ covid-19 test som ikkje er eldre enn 72 timar
  • Er kjend med gjeldande smittevernreglar og følgjer desse

NB! Det er kommuneoverlege eller kommunalsjef som kan gje slik dispensasjon.

Retningsline for organisering av personalgruppene i omsorgssenter/sjukeheim og heimetenester. (PDF, 248 kB)

  Ta kontakt med din leiar om du har andre spørsmål. 

  Kva rettar har tilsette til sjukmelding? 

  NAV har omtala kva vilkår som gjeld for å få sjukepengar grunna koronaviruset. 

  Møteaktivitet

  • Fysiske møte må vurderast.
  • Oppmodar alle om å nytte telefon, e-post SKYPE eller andre digitale løysingar i staden for fysiske møte. 
  • Mindre fysiske møte skal avgrensast, men kan gjennomførast med krav om 1 meters avstand.
  • Ingen må møte om dei har symptom på infeksjon i luftvegar.

  Arrangement/tiltak på arbeidsplassen

  Tidlegare informasjonsskriv

  Kontakt

  Tenestetorga er her for å hjelpe deg
  E-post
  Telefon 57 72 20 00