Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

For tilsette i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune følger nasjonale pålegg og retningslinjer for å handtere utbrotet av koronavirus. Vi har samla noko informasjon for tilsette på denne sida. 

Gjenåpning av samfunnet

Frå 27. mai er vi no over i trinn 2 av regjeringa si gjenåpningsplan. Sjølv om vi no kan sjå lyset i andre enden er pandemien endå ikkje over. Vi forventar og høgre risiko for smitte når vi igjen vert meir saman med andre. Dei grunnleggande smittevernsråda er difor like mykje gjeldadne som før:

 • Hald 1 meter avstand
 • Ha god handhygiene
 • Hald deg heime og test deg for covid-19-infeksjon ved nyoppståtte symptom (gjeld og for vaksinerte)

Heimekontor og redusert fysisk møteverksemd

 •  Heimekontor er anbefalt der det er praktisk mogeleg. Einingsleiar vurderer for si eining kva som er tenleg.
 • Møter skal ta i vare smittevernråd om 1 meter avstand. Møter med sårbare grupper skal prioriterast som fysiske møter, der det er det beste for brukaren. Andre møter anbefaler vi å gjennomføre digitalt, dersom det er mogeleg.

Grønt nivå i  skular og barnehagar frå 31.mai 

Dette betyr at dei vanlege smittevernsreglane gjeld med tanke på å halde seg heime og tilrådd testing ved nyoppståtte symptom, god handhygiene og unngå fysisk kontakt mellom personer. Utover dette er vi no attende til  vanleg organisering av kvardagen i skulane og barehagane.

Er du vaksinert og har vore i område med høgt smittepress?

Den første tida etter heimkomst har du høgare risiko for å vere smitta med viruset. Ved å følgje enkle tiltak dei første 10 dagane, kan du beskytte dei rundt deg:

 • Hald 1 meters avstand til alle – og 2 meters avstand til eldre og kronisk sjuke som har auka risiko for alvorleg sjukdom om dei blir smitta dersom dei ikkje er vaksinert
 • Ikkje oppsøk stadar der folk samlast
 • Pass på at du har god handhygiene med hyppig handvask eller bruk av handsprit
 • Hald deg for deg sjølv og bestill test for covid-19 om du får teikn på luftvegsinfeksjon eller feber

Er du ikkje vaksinert og har vore i område med høgt smittepress?

 • Forsterka smittevern dei første 10 dagane
  • Det vil seie å bruke munnbind og hanskar i kontakt med pasient og brukar der kravet til 2 meter avstand ikkje kan haldast, t.d. i stellsituasjonar
 • Ta covid-19 test 5 dagar etter heimkomst

Omsorgssentra er opne for besøk

Dei fleste av bebuarane og dei tilsette og pasientane er fullvaksinerte. Dei generelle smittevernsreglane gjeld ovanfor tilsette og andre bebuarar. Skal du besøke ein uvaksinert bebuar er det viktig at du følger gjeldande smittevernsreglar også ovanfor bebuar.

Retningsline for organisering av personalgruppene i omsorgssenter/sjukeheim og heimetenester. (PDF, 248 kB)

Ta kontakt med din leiar om du har andre spørsmål. 

Kva rettar har tilsette til sjukmelding? 

NAV har omtala kva vilkår som gjeld for å få sjukepengar grunna koronaviruset. 

Møteaktivitet

 • Fysiske møte må vurderast.
 • Oppmodar alle om å nytte telefon, e-post SKYPE eller andre digitale løysingar i staden for fysiske møte. 
 • Mindre fysiske møte skal avgrensast, men kan gjennomførast med krav om 1 meters avstand.
 • Ingen må møte om dei har symptom på infeksjon i luftvegar.

Arrangement/tiltak på arbeidsplassen

Tidlegare informasjonsskriv

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00