Home start familiekontakten i Sunnfjord

Jente og dame som smiler - Klikk for stort bilete Home Start Charlotte Sverdrup

Kvardagen med små barn er gode, men travle. Av og til kan utfordringane bli litt for store. Det kan handle  om einsemd, manglande nettverk, sjukdom, funksjonshemming, fleirfødsel med meir. Ein liten skilnad kan derimot gjere at vi meistrar kvardagen betre – Home-Start Familiekontakten kan vere ein slik skilnad!

Home Start Familiekontakten (HSF) tilbyr hjelp og støtte til familiar som ønskjer det, og som har minst eitt barn under skulealder. Hjelpa blir ytt av frivillige familiekontakter som kjem heim til familien ein gang i veka, 2-4 timar kvar gang,  i ein periode på om lag 6 månader.

Arbeidet blir leia av ein koordinator.

Du kan stole på familiekontakten

  • Alle som ønskjer å bli familiekontakt må ta del på førebuingskurs. Kurset strekkjer seg over 20 timar (6 samlingar)
  • Familiekontakten har teieplikt
  • Familiekontakten leverer politiattest

Kva familiar kan få hjelp

  • Familiar med minst eitt barn under skulealder
  • Familiar som sjølv ønskjer det
  • Familiar som opplever ulike utfordringar i kvardagen

Home-Start vart etablert i England, men er i dag ei internasjonal rørsle. HSF har avdelingar fleire stader i landet, og tilbodet vart etablert i Førde i 2017. Dei først åra hadde  Førde kyrkje/Sunnfjord kyrkja driftsansvar for HSF, men frå 2021 er det Sunnfjord kommune som har ansvar for drift av HSF. Kyrkja og Helse Førde/BUP er samarbeidspartar.

Heimeside HSFN

Facebookside HSF Sunnfjord

Ønskjer du hjelp og støtte frå HSF? Ønskjer du å bli familiekontakt?

Ta kontakt me koordinator!

Koordinator HSF Sunnfjord:

Inger Cesilie Fitje

Inger.Cesilie.Fitje@sunnfjord.kommune.no

Telefon 90 89 47 88

Eldre dame og barn leser i bok - Klikk for stort bilete Home Start Charlotte Sverdrup