Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Har du ei funksjonsnedsetting og treng hjelp i kvardagen, kan du søke om brukarstyrt personleg assistanse (BPA). 

Kven kan få tilbodet?

  • BPA passar best til yngre med funksjonsnedsetting som ønsker å leve eit sjølvstendig liv. Målet er at ein får høve til eit aktivt, og mest mogleg uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettinga.
  • Du må vere under 67 år og ha eit langvarig (over 2 år) og stort behov (minst 32 timar per veke) for personleg assistanse.
  • Har du eit hjelpebehov mellom 25 og 32 timar per veke kan du ha rett til å få dette organisert som brukarstyrt personleg assistanse dersom kommunen ikkje kan dokumentere at det fører til vesentleg auka kostnader. 

Kva får du?

Du får ein assistent som gir deg personleg og praktisk hjelp i kvardagen etter dine behov og ønsker. Du er sjølv arbeidsleiar for din assistent og styrer dermed:

  • kven du vil ha som assistent
  • tilsettingsprosessen
  • arbeidsoppgåver
  • arbeidsstad og arbeidstid

Om du ikkje sjølv kan vere arbeidsleiar for assistenten, kan nokon som kjenner deg godt ivareta rolla som arbeidsleiar.  

Slik søker du

Du brukar felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søke om brukarstyrt personleg assistanse: 

Send søknad til:

Sunnfjord kommune
Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.  

Korleis blir søknaden behandla og kor lang tid tek det?

  • Det er tildelingseininga som behandlar søknaden. Dei tek kontakt med deg for å avtale eit heimebesøk, der dei kartlegg ditt hjelpebehov. Tildelingseininga vurderer om BPA er den mest tenlege måten å organisera hjelpa på. 
  • Tildelingseininga behandlar søknaden og du vil få tilsendt eit vedtak. Dersom søknaden ikkje kan avgjerast innan ein månad, får du ei skriftleg melding om årsaka. 

Har du spørsmål, ta kontakt med

  • Tildelingseininga på telefon 57 72 20 00 kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00.

Kan du klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på fire veker frå du fekk brevet. Grunngi kvifor du klagar. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen som siste klageinstans. 

Tenestestandard og lover