Sunnfjord kommune

Nytt om flyktningar frå Ukraina i kommunen

Nytt om flyktningar frå Ukraina i kommunen

Oppdatert 12. mai

Vi har denne veka fått tildelt 4 nye flyktningar frå Ukraina frå asylmottak via IMDi. Desse vil bli busett i kommunen i løpet av mai. Då er det totalt vedtatt busetting av 14 flyktningar frå Ukraina i Sunnfjord kommune.

Vi planlegg å teikne leigekontrakt på om lag 20 bustader i første omgang og er  snart i mål med dette. Så vil vi vurdere behovet framover ut frå nasjonale prognosar over tal flyktningar som kjem til landet.

 

Oppdatert 5. mai

IMDi har til no godkjent busetting for totalt 10 flyktningar frå Ukraina, i Sunnfjord kommune. Dette er flyktningar som har kome hit på eigen hand eller via private initiativ.

Vi har no starta med å tildele bustader til desse og dei første har flytta inn.

Vi har enno ikkje fått tilbakemelding frå IMDi om å ta imot ukrainske flyktningar frå asylmottak.

Oppdatert 27. april

Sunnfjord kommune har laga ein plan for mottak av flyktningar som er meldt inn til IMdi 25. april 2022.

Den seier noko om kor mange flyktningar vi ser for oss å busette kvar veke framover. Frå veke 19 til veke 24 har vi sagt at vi kan busette om lag 60 personar. Vi må likevel vere innstilte på at det vert endringar i busettingsplanen.  

Så langt har 13 personar søkt om busetting i Sunnfjord kommune og IMDi har innvilga søknaden for 5 av dei så langt.

Oppdatert 19. april

Informasjonsmøte – Flyktningar frå Ukraina

Vi inviterer til informasjonsmøte om frivillig arbeid i samband med mottak av ukrainske flyktningar i Sunnfjord kommune

  • Tirsdag 26. april kl 18.00 – 19.30 i Festsalen, Førdehuset

Invitasjonen går til alle frivillige som allereie har registrert seg,  lag og organisasjonar som ønsker å bidra samt alle andre interesserte.

Tidsplan for busetting av flyktningar

Kommunen har fått oppdrag frå IMDi om å lage ein tidsplan som skal innehalde ein oversikt over når kommunen kan busette flyktningar og kor mange, fordelt på veker til og med august 2022.

Frist for innsending er måndag 25. april 2022.

Ein slik plan vil bety at vi veit litt meir om tal flyktningar som kjem og når dei kjem. Så er det slik at planane kan endrast og då må vi handtere det.

Oppdatert 12. april

Sunnfjord kommune har så langt registrert 12 flyktningar frå Ukraina, 7 vaksne og 5 barn.
Ikkje alle av desse blir verande i Sunnfjord. Det blir arbeidd med å finne bustad til dei som treng det, og å få barna i gang i skule og barnehage.

Språkhjelp

Responsen på spørsmålet vårt om språkhjelp har vore god, og rundt 20 personar har meldt seg til denne oppgåva. Det er godt å ha ei slik liste over folk vi kan kontakte når vi får behov for det. 

Frivillige

I tillegg har fleire frivillige og lag og organisasjonar meldt frå at dei kan bidra på ulike vis. Det er flott å sjå at lokalsamfunnet stiller opp. Vi er også ute etter kva enkeltpersonar kan hjelpe oss med, så om du kan bidra her, ber vi om at du registrerer deg.

Aktuelle oppgåver å hjelpe til med er å:

  • transportere møblar og utstyr til bustader
  • bidra med leksehjelp
  • montere inventar i bustader
  • følge familiar eller enkeltpersonar til aktivitetar
  • tilby aktivitetar/møteplassar
  • gjere noko anna som det kan bli behov for

Registrer deg som frivillig

Oppdatert 6. april

Kommunen takkar for alle som har registeret seg med tilbod om bustader til flyktningar frå Ukraina. Vi ønsker at de held fram med å registrere ledige bustader, for behovet kan bli stort!

Kommunen har per i dag vedtatt å inngå avtale om leige av 15 bustader i første omgang og vi er i kontakt med fleire av dei som har meldt inn ledig bustad for å inngå avtale. I første omgang inngår vi avtale om bustader med nærleik til offentlege tenester og transport.

Vi vil halde fram arbeidet med å finne bustader utover våren ut frå tal flyktningar vi kan forvente kjem. Derfor vil fleire av dei som har meldt inn ledig bustad, bli kontakta etter kvart.