Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er i dag ei lovfesta teneste for alle elevar som følgjer undervisning i grunnskule og vidaregåande skule, og er forankra i helsetenesta sitt lovverk.

Mål: Formålet med skulehelsetenesta er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og førebygge sjukdommar og skader. Skulehelsetenesta skal vere eit tilbod som det er enkelt å oppsøke, der elevar blir tatt på alvor med sine små og store helseproblem og utfordringar.

Teieplikt : Ansatte i skulehelsetenesta har teieplikt. 

Helsesjukepleiar på Sunde skule er Trine Hilde Evebø. Kontortid på skulen er:

Måndag: 08.00- 13.30

Torsdag ( partalsveker ): 08.00 – 15.00

Fredag: 08.00- 15.00

På desse dagane kan foreldre og born ta kontakt med ho utan å ha avtalt time. Ho har ikkje eigen telefon, så de må ringe skulen eller helsestasjonen sitt telefonnummer. Foreldre kan elles ta kontakt med helsestasjonen for å avtale time ( 57722130 ).

Samarbeid: Skulehelsetenesta i Førde kommune består av helsesjukepleiar på den enkelte skule og skulelegen. Det er òg tilknytt ein psykolog i skulehelsetenesta som held til på helsestasjonen. Skulehelsetenesta er ein henvisande instans og samarbeider bl.a. med skulen (lærarane og rektor), fastlege, fysioterapeut, pedagogisk - psykologisk teneste (PPT), BUP og barnevern etter samtykke frå foreldra.

Den generelle planen for helsesøster sitt arbeid på skulen er slik:

*Skulestart undersøking av  helsesøster og skulelege av 1. klassingane på hausten.
*Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i 2 klasse.
*Vekt og lengde + undervisning om kost, kropp og trivsel i 3 klasse.
*Pubertetsundervisning i 5 klasse.
*Undervisning om psykisk helse (psykologisk førstehjelp) i 5 klasse.
*Vaksine mot meslingar, kusma og røde hundar i 6 klasse.
*Vaksine mot livmorhalskreft, HPV, for jenter og gutar, totalt to dosar i 7 klasse.
* Undervisningsopplegg i samband med førebygging av vald og overgrep.

I tillegg til fastlagte planer blir det gitt målretta oppfølging på bakgrunn av nye og tidlegare helseopplysningar i forhold til enkeltelevar eller grupper gjennom samtaler.