Sunnfjord kommune

Referat frå møte i elevrådet 6. september 2019

Referat frå møte i elevrådet 6. september 2019

Referat frå første ELEVRÅDSMØTE, skuleåret 2019-2020


 

Stad: Mediateket

Når: v. 36, 6. sept. 2.økt. Kl: 10.15- 11.15.

Alle møtte!

 

Sakliste:

1.Presentasjonsrunde

2. Informasjon om kva elevrådet er:

  • Opplæringslova §11.2 seier at alle skular skal ha eit elevråd.

  • Kontaktledd mellom adm. Og elvar ved Skei skule

  • Viktig å ta med elevane sine meiningar kring tema som vedkjem dei.

  • Elevrådsstyret kan bli kalla inn på kort varsel, dersom her kjem opp saker som hastar

  • Alll elevårdsrepr. Møtast ca. 8 gonger kvart skuleår

  • Viktig at repr. har tid i klassane til «klassens time», der ein kan drøfte elevrådssaker, komme med innspel og lese opp referat frå møter.


 

3. Val av styre til elevrådet 2019-2020

Leiar: Simen Alexandre Sunde

Nestleiar: Kristian Hillestad Sunde

Sekretær: Linn Therese Grøneng Klakegg

Styremedlem: Anna Fonn Sæten


 

4. Korleis skal vi legge opp prøveordning med mobiltelefonar på u.skulen? Eit eige styremøte om prøveordninga? Det blir eit styremøte i elevrådet ganske raskt om å få gjennomført denne prøveordninga så raskt som mogleg.

5. Representantar til ungdomsrådet må sendast inn til Sunnfjord kommune før 1.okt.

8.-10.klasse kjem med forslag til representantar, altså dei som kan tenkje seg å stille til val. Lisbeth lagar stemmesedlar, så gjennomfører vi val til ungdomsrådet i ei felles økt på u.skulen. Bestemme dato og tid for val.


 

Helsing

Lisbeth Bekken

Kontaktlærar for elevrådet