Sunnfjord kommune

SFO - skulefritidsordning

SFO - skulefritidsordning

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod for barn i 1.–4. klasse, og for barn med særskilte behov i 5. –7. klasse før og etter skuletid. 

Slik søker du

Du søker via Visma Flyt Skule om SFO-plass. 

Søk om SFO-plass

For barn i 5.–7. klasse med særskilte behov, må du legge fram sakkunnig vurdering. 

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om det enkelte SFO-tilbodet. 

Kor tid får du svar på søknaden?

Alle som har søkt innan fristen får tilbod om plass i god tid før skulestart. Logg deg inn på same plassen som du søkte for å finne svarbrevet. 

Søknadsfrist 

 • Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. april

Du kan likevel søke om opptak heile året. 

Kva kostar SFO?

Du betalar for plassen i 10 månader, med månadleg innbetaling. Det er ikkje søskenrabatt. 

Betalingssatsar skulefritidsordning (SFO)

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Regjeringen er oppteken av å redusere foreldrebetalinga for familiar med låg inntekt. Ordninga sikrar at ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta si til å betale for ein SFO-plass.

SFO-plass for elevar med særskilde behov i 5.-7. klasse er gratis.

Her kan du søke om lågare foreldrebetaling for SFO

Vi behandlar søknader om lågare pris gjennom heile året, men ordinær søknadsfrist er 1. juni. 

 • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det for eitt skuleår om gongen. Du må difor søke på nytt kvart skuleår. 
 • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden.

Du har rett til å klage om du ikkje får redusert pris. Klagefristen er tre veker etter at du har fått vedtaket. Ei eventuell klage må vere skriftleg. Du sender klagen til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde. Klageutvalet er klageinstans.

Frå skuleåret 2020-2021 blir det innført gratis SFO for elevar på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Opningstider og feriar

 • Opningstida er i utgangspunktet frå klokka 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til klokka 16.30. Unntak frå opningstida er 5 planleggingsdagar for personalet i løpet av året. Opningstida kan kan bli tilpassa lokale tlhøve. 
 • I elevferiar som haustferie, vinterferie, jul og påske vert SFO-tilboda samordna.
 • SFO er stengt julafta og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12.00. 
 • Hugs at du må melde deg på særskilt om du ønsker sommarferietilbodet kvart år. Fristen er 1. mai. SFO har stengt 4 veker i juli. 

Dersom du skal endre eller seie opp plassen

 • Du må logge deg inn på Visma Flyt Skule for å endre frå til dømes A til C-tilbod.
 • På same plassen kan du seie opp SFO-plassen. Oppseiingsfristen er ein månad. Seier du opp før den 1. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 1. april. 
 • Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.
 • Dersom barnet ditt skal ha same tilbodet neste skuleår, treng du berre fylle ut papirskjemaet til skulen som gjeld endring i timeplanen. 

Om det ikkje er nok påmeldte til SFO, kva skjer då?

Det bør vere påmeldt minst 6 barn for at det blir eit  SFO-tilbod. Dersom det er økter med mindre påmelding enn 3 barn, vert ikkje økta med i tilbodet til skulen. Eleven vil då få tilbod om SFO ved annan skule/barnehage. 

Kan du klage på SFO-tilbodet?

Er du misnøgd med tilbodet, kan du klage til kommunen. Forklar kva du er misnøgd med. Treng du rettleiing, ring 57 72 20 00. 

Klageutvalet i Sunnfjord kommune er klageorgan ved klage på tildeling av SFO-plass. Klagen sender du til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde. 

Lov og vedtekter som gjeld SFO 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon +47 57 72 20 00