Sunnfjord kommune

SFO - skulefritidsordning

SFO - skulefritidsordning

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tilbod for barn i 1.–4. klasse, og for barn med særskilde behov i 5. –7. klasse før og etter skuletid. 

Slik søker du

Du søker via Visma Flyt Skule om SFO-plass. 

Søk om SFO-plass

For barn i 5.–7. klasse med særskilde behov, må du legge fram sakkunnig vurdering. 

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om det enkelte SFO-tilbodet. 

Opptaksrutinar 

Her finn du opptaksrutinar for SFO i Sunnfjord kommune (PDF, 708 kB) i 2020. 

Kor tid får du svar på søknaden?

Alle som har søkt innan fristen får tilbod om plass i god tid før skulestart. Logg deg inn på same plassen som du søkte for å finne svarbrevet. 

Søknadsfrist 

  • Søknadsfristen for hovudopptaket er utsettt til 15. april i 2020.

Du kan likevel søke om opptak heile året. 

Kva kostar SFO?

Du betalar for plassen i 10 månader, med månadleg innbetaling. Det er ikkje søskenrabatt. 

Sunnfjord kommunestyre vedtok ein prisauke på 5 % frå 1. januar 2020 på eksisterande SFO- tilbod i dei fire kommunane. For skuleåret 2020-2021 er SFO-tilboda harmonisert, slik at dei er like for alle skulane. Dette har ført til at nokre tilbod og prisar er endra. Sunnfjord kommunestyre vedtok prisliste for skuleåret 2020 – 2021 i møte 13. februar 2020.

Tilbod og betalingssatsar for SFO hausten 2020

Opningstider og feriar

  • Opningstida er i utgangspunktet frå klokka 07.00 til skulestart og frå skuleslutt til klokka 16.30. Unntak frå opningstida er 5 planleggingsdagar for personalet i løpet av året. Opningstida kan kan bli tilpassa lokale tlhøve. 
  • I elevferiar som haustferie, vinterferie, jul og påske vert SFO-tilboda samordna.
  • SFO er stengt julafta og nyttårsafta. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokka 12.00. 
  • Hugs at du må melde deg på særskilt om du ønsker sommarferietilbodet kvart år. Fristen er 1. mai. SFO har stengt 4 veker i juli. 

Dersom du skal endre eller seie opp plassen

  • Du må logge deg inn på Visma Flyt Skule for å endre frå til dømes A til C-tilbod.
  • På same plassen kan du seie opp SFO-plassen. Oppseiingsfristen er ein månad. Seier du opp før den 1. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 1. april. 
  • Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.
  • Dersom barnet ditt skal ha same tilbodet neste skuleår, treng du berre fylle ut papirskjemaet til skulen som gjeld endring i timeplanen. 

Om det ikkje er nok påmeldte til SFO, kva skjer då?

Det bør vere påmeldt minst 6 barn for at det blir eit  SFO-tilbod. Dersom det er økter med mindre påmelding enn 3 barn, vert ikkje økta med i tilbodet til skulen. Eleven vil då for tilbod om SFO ved annan skule/barnehage. 

Kan du klage på SFO-tilbodet?

Er du misnøgd med tilbodet, kan du klage til kommunen. Forklar kva du er misnøgd med. Treng du rettleiing, ring Servicetorget på 57 72 20 00. 

Klageutvalet i Sunnfjord kommune er klageorgan ved klage på tildeling av SFO-plass. Klagen sender du til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde. 

Lov og vedtekter som gjeld SFO 

Tilbod og betalingssatsar for SFO våren 2020

Det har vore litt ulikt tilbod i dei fire kommunane våren 2020, og du vil difor finne prisen i din "gamle kommune".

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00