Samhandlingsmodell for barn og unge

I Sunnfjord kommune vil vi skape ein oppvekst prega av trivsel, tryggleik og livsmeistring gjennom tidleg innsats, samhandling og inkluderande fellesskap.

Samhandlingsmodell for barn og unge skal sikre tidleg oppdaging og koordinert oppfølging av utsette barn, unge og familiar på tvers av einingar og nivå.

Vi er mange som spelar ei viktig rolle rundt det enkelte barn, ungdom og familie. Denne modellen viser korleis heile kommunen skal jobbe for å oppdage og hjelpe barn, ungdom og familiar som treng det på tvers av tenester. 

Samhandlingsmodellen består av tre nivå og skildrar korleis planar, rutiner, samhandling og tiltak på dei ulike nivåa i kommunen sikrar at utsette barn og unge får rett hjelp til rett tid. 

​Individnivå 

Beskriv korleis den enkelte tilsett jobbar i møte med barn, ungdom og familiar som det er knytt ei undring eller uro til. 

​Einingsnivå

Beskriv korleis kommunen sine tenester samarbeider til barn og unge sitt beste.

​Kommunenivå

Viser til kommunen sine strategiar og planar for prioritering av tverrfagleg samarbeid.