Vil du bli meddommar?

Sunnfjord kommune skal velje nye meddommarar for perioden frå 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Meld deg gjerne!

Val av meddommarar 

Kommunestyret skal kvart fjerde år oppnemne nye meddommere til Sogn og Fjordane tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten. I tillegg skal kommunestyret foreslå skjønnsmedlemmer som blir valde av fylkestinget. 

Meddommarar er vanlege innbyggarar som er med på å ta avgjerder i rettssaker.
 


Her finn du meir informasjon om vervet som meddommar 

Meld interesse innan 25. mars 

Det er eit viktig prinsipp i det norske rettssystemet at ein som er tiltalt skal bli dømt av sine likemenn. Domstollova § 67 har difor reglar om at utvala av meddommarar skal ha ei allsidig samansetting, sånn at det best mogeleg representerer alle delar av befolkninga. Unge og personar med innvandrarbakgrunn er underrepresentert, og blir særleg oppfordra til å melde interesse.

Ønsker du å vere meddommar? Fyll ut skjemaet under for å melde interesse innan 25. mars 2024.

Fyll ut skjema for å bli meddommar  

Du blir valt for heile valperioden som meddommer, frå 1, januar 2025 til 31. desember 2028.  Sidan det er krav om meddommarar sin lovlydnad, vil det bli gjort ein vandelskontroll av kandidatane.

Om du er aktuell blir du kontakta når arbeidet med rekruttering av meddommarar startar.

Har du spørsmål eller ønsker å foreslå nokon som kandidat, send e-post til politisk sekretariat, politikk@sunnfjord.kommune.no   
 

Kontakt

Politisk sekreteriat
E-post
Telefon 57 72 20 00