Sunnfjord kommune

Vil du bli meddommar?

Vil du bli meddommar?

Kommunen skal i løpet av våren 2020 velje eit utval av meddommarar til Gulating lagmannsrett, Sogn og Fjordane tingrett og jordskifteretten. I tillegg skal kommunen føreslå skjønsmedlemer som blir valde av fylkestinget. Valperioden er fire år, 2021-2024.

Korleis bli meddommar?

Innbyggjarane i Sunnfjord kommune blir oppfordra til å føreslå kandidatar til valet.
Er du interessert? Gje oss ei tilbakemelding innan 23. mars 2020.

Dersom du ønsker å vere meddommar kan du melde interesse ved å fylle ut dette skjemaet.

Du blir kontakta av kommunen når arbeidet med rekruttering av meddommarar startar.

Kven kan bli meddommar?

Det er nokon lovfesta krav til kven som kan veljast til meddommar i Sunnfjord kommune. Du må vere:

  • Folkeregistrert i Sunnfjord kommune.
  • Over 21 år og under 70 år når valperioden startar 01.01.2021.
  • Snakke og forstå norsk.
  • Statsborger i Norge eller eit anna nordisk land, eller vore innført i folkeregisteret som busett i Norge dei tre siste åra..

Utvala skal ha ei allsidig samansetting, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkninga. Unge og personar med innvandrarbakgrunn er underrepresentert, og blir særleg oppfordra til å melde interesse.

Vidare stillast det krav til meddommarar sin lovlydnad, og vi gjer merksam på at det blir gjort ein vandelskontroll av kandidatane.

Sjå meir detaljert informasjon om kven som kan veljast her.

Meddommar i ting- og lagmannsrett

Meddommarar er vanlege innbyggjarar som er med på å ta avgjerder i rettssakar. Som meddommar kan du rekne med å bli innkalla ein til tre gongar i året. Dei fleste rettssaker varer frå ein til tre dagar.

Vervet som meddommar er ei samfunnsplikt, og du vil vanlegvis få fri frå jobb for å utføre vervet. Dersom du tapar arbeidsforteneste, får du erstatning for dette.

Vervet som meddommar i Sogn og Fjordane tingrett eller Gulating lagmannsrett inneberer at du er ein av fleire som skal dømme samen med juridiske fagdommarar. Vervet som meddommar inneberer at du saman med andre vil avgjere skuldspørsmål i straffesaker/jurysaker.


Her finn du meir informasjon om vervet som meddommar 

Meddommar i jordskifterett

Jordskiftemeddommarar er vanlege innbyggjarar som har kunnskap om faget som blir behandla av jordskiftedomstolane. Som medlem av retten er det di oppgåve å vere med på å avgjere kva slags løysingar som skal veljast for bruk av eigedomar og bruksrettar, og eventuelt avseie dom i tvistar.

Jordskiftemeddommarar deltek som regel på synfaringer i skog og mark, og dei som veljast må kunne ferdast i terreng.

Du kan rekne med å bli plukka ut til teneste frå éin til fire gonger i løpet av perioden på fire år.

Her finn du meir informasjon om vervet som jordskiftemeddommar

Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmedlemmer er ein type sakkyndige meddommar som blir brukt i jordskrifteretten, tingretten og lagmannsretten i rettslege skjønn. Slike skjønn er ei form for rettgang der føremålet som regel er å fastslå verdien av eller rettar i fast eigedom. Det er ingen øvre aldersgrense for vervet. 

Her finn du meir informasjon om vervet som skjønnsmedlem 

Kontakt

Politisk sekreteriat
E-post
Telefon 57 72 20 00