Sunnfjord kommune

Lokaldemokratiprosjekt

Lokaldemokratiprosjekt

Sunnfjord kommune er ein av seks kommunar som er valde til å delta i Kommunal- og distriktsdepartementet sitt lokaldemokratiprogram.  Prosjektperioden er 2022-2023.

Mål om å styrke lokaldemokratiet 

Prosjektet har som føremål å styrke lokaldemokratiet i Sunnfjord kommune. Å skape meir engasjement om utviklinga av kommunen, ha brei involvering og at det skal vere enkelt for innbyggarane å kome med innspel. Prosjektet handlar om tre hovudtema: 

Politisk organisering 

 • Korleis styrke rolla til råda for eldre, menneske med nedsett funksjonsevne og ungdom? 
 • Korleis skal vi organisere politisk medverknad i større planar og prosjekt? 
 • Vurdere nye metodar for samarbeid mellom folkevalde, og opp mot innbayggarane og administrasjonen. 

Sikre gode arenaer for demokrati og utvikling

 • Korleis skal vi nå ut til ikkje-digitale innbyggarar? 
 • Vurdere ulike løysingar for involvering og medverknad. 
 • Evaluere ordninga med nærmiljøråd og samarbeidet med kommunen.

Digital innbyggarmedverknad 

 • Vurdere digitale løysingar for innbyggarmedverknad  
 • Brukar står i fokus - må vere brukarvennleg og låg terskel 
 • Sikre klart og tydeleg språk 

Utvalet for lokaldemokrati

Kommunestyret har oppretta eit utval for lokaldemokrati som skal fungere som styringsgruppe for prosjektet. Utvalet hadde oppstartsmøte 23. juni 2022.

Medlemmer: 

 • Anne Lilleaasen (H) – leiar 
 • Rune Hegrenes (SP)  nestleiar 
 • Atle Hamar (V) 
 • Sara-Marie Horsevik (AP)
 • Åsmund Berthelsen (SV) 

Møteplan og kontaktinformasjon 

Medverknad 

Utvalet for lokaldemokrati er opptekne av å få innspel til prosjektet frå innbyggarane i kommunen. Utvalet vil vurdere metodar for medverknad som spørjeskjema, fokusgruppe og innbyggarpanel.  Det kjem meir informasjon etter sommaren. 

Har du innspel til gode arenaer for lokaldemokrati eller idear om tiltak for å styrke lokaldemokratiet?

Send innspel til leiaren:

Meir informasjon

Kontakt

Politisk sekreteriat
E-post
Telefon 57 72 20 00