Lokaldemokratiprosjekt

Sunnfjord kommune er ein av seks kommunar som er valde til å delta i Kommunal- og distriktsdepartementet sitt lokaldemokratiprogram.  Prosjektperioden er 2022-2023.

Mål om å styrke lokaldemokratiet 

Prosjektet har som føremål å styrke lokaldemokratiet i Sunnfjord kommune. Å skape meir engasjement om utviklinga av kommunen, ha brei involvering og at det skal vere enkelt for innbyggarane å kome med innspel.

Prosjektet skal mellom anna

  • vurdere nye løysingar for digital innbyggarmedverknad
  • skape gode arenaer for demokrati og utvikling 
  • vurdere nye metodar for samarbeid mellom folkevalde, og opp mot innbyggarane og administrasjonen. 

Medverknad 

I prosjekt om lokaldemokrati er det særs viktig å få innspel og hjelp frå innbyggarane i kommunen. I januar vil vi opprette eit innbyggarpanel som fokusgruppe i prosjektet. Våren 2023 vil det også bli ei høyring om alternative løysingar for fysisk og digital innbyggarmedverknad. 

I haust set utvalet pris på generelle innspel til gode arenaer for lokaldemokrati eller idear om tiltak for å styrke lokaldemokratiet. 

Send innspel om lokaldemokrati  

Utvalet for lokaldemokrati

Kommunestyret har oppretta eit utval for lokaldemokrati som skal fungere som styringsgruppe for prosjektet. Utvalet hadde oppstartsmøte 23. juni 2022.

Medlemmer: 

  • Anne Lilleaasen (H) – leiar 
  • Rune Hegrenes (SP) – nestleiar 
  • Atle Hamar (V) 
  • Sara-Marie Horsevik (AP)
  • Åsmund Berthelsen (SV) 

Møteplan og kontaktinformasjon 

Meir informasjon

Kontakt

Politisk sekreteriat
E-post
Telefon 57 72 20 00