Økonomiplan

Økonomiplan for Sunnfjord kommune 

Kort om økonomiplan 2022 - 2025

Årsrekneskapen for 2020 vart gjort opp med eit meirforbruk i drifta på 17 mill. kroner. Dette reduserte netto driftsresultat frå 30 mill. kroner til 13 mill. kroner.  Fleire av behova som er omtalt i økonomiplan 2022 – 2025 har samanheng med meirforbruk i drifta.

Demografi - fleire eldre og færre born

Det er i økonomiplan 2022 – 2025 lagt til grunn ei forventning om folketalsvekst i Sunnfjord kommune på same nivå som landet på 0,5 %. Det er stort fokus på tiltak for å få folketalsvekst gjennom både kommuneplanen sin samfunnsdel og arbeid med rekruttering. Dei demografiske framskrivingane viser nedgang til tal barn i barnehage og skule og stor auke i tal eldre over 80 år. Pr. i dag er mykje av meirforbruket i drifta innan omsorg. Det er nødvendig å setje i gong eit omstillingsarbeid for at omsorgssektoren skal kunne møte den demografiske veksten på ein forsvarleg måte både fagleg, økonomisk og med ressursar og kompetanse.

Innsparingar

Tidlegare vedteken målsetjing om effektiviserings- og innsparingstiltak på totalt 53 mill. kroner er vidareført i økonomiplan 2022 – 2025, men det er forskyving i tidspunkt for effekt av nokre tiltak.

Prioriterte driftstiltak i perioden

 • Handlingsplan for digotalisering
 •  Lærlingar - definansering
 • Lønspott for harmonisering
 • Innkjøpsressurs
 • Kreftkoordinator
 • Jurist med komptetanse innan barnevern
 • Tilskot til kyrkja
 • Tilskot til utbygging av breiband/mobil
 • Ressurs til å handtere vekst i IKT-utstyr
 • Bemanning 24/7 i SySIKT
 • Koordiantor brukarar samansette behov
 • Ordne arkiv/ digitalisere arkiv/ depot
 • Internasjonaliseirng – eigendel og drift
 • Controllerstilling – endra finansiering

Prioritert investeringar i perioden

Sunnfjord kommune har ein  handlingsregel om at lånegjelda ikkje skal auke.

Økonomisk analyse frå Agenda Kaupang