Årsavslutning

På denne sida finn du årsmelding, årsrekneskap og årsrapport for alle avslutta rekneskapsår i Sunnfjord kommune.

Årsmelding og årsrekneskap 2022

Kort om årsmelding og årsrekneskap for 2022

  • Driftsrekneskapen for 2022 viser samla driftsinntekter på 2 336 mill. kroner.
  • Netto driftsresultat er 37 mill. kroner eller 1,6 % av driftsinntektene. Det er 22 mill. kroner lågare enn rekneskap 2021 og 10,4 mill. kroner betre enn revidert budsjett for 2022.
  • Investeringsrekneskap 2022 viser samla utgifter på 356 mill. kroner. Det er ein auke på 15 mill. kroner frå rekneskap 2021. Det er eit etterslep på gjennomføring av investeringar då samla budsjetterte utgifter er 681 mill. kroner, men etterslepet er redusert gjennom høgare aktivitet i 2022 enn opphaveleg budsjett.
  • Alle investeringsutgifter i 2022 er finansiert