Sunnfjord kommune

Budsjett og handlingsprogram

Budsjett og handlingsprogram

Kommunar skal utarbeide fireårige økonomiplanar og årlege budsjett. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal ha vedtak med økonomisk balanse, og byggje på realistiske forventningar om utviklinga i inntekter og utgifter.

Budsjett og økonomiplan for Sunnfjord kommune
2020 varslar ei ny tid i indre Sunnfjord der den nye kommunen skal vere ein stor og viktig samfunnsaktør i Vestland fylke. Kommunen vil stå betre rusta til både å møte mange av dei utfordringane vi ser komme med å utvikle regionen vår, og til å yte gode tenester til innbyggarane. Skal vi få dette til på ein god måte, må vi skaffe oss økonomisk handlingsrom, vere tolmodige, jobbe målbevisst og få til eit godt samarbeid mellom administrasjonen og det politiske systemet.

Dei fire kommunane sine økonomiplanar er tilpassa ny organisering, og ligg til grunn for budsjettet til Sunnfjord kommune. Truleg ligg det fleire feilkjelder i budsjettet, då overgang til ny kommune er krevjande.

I 2019 vart det gjennomført ei grundig økonomisk analyse for den nye kommunen. Denne analysen vil danne grunnlag for ein stor og grundig prosess i 2020 for å få betre samsvar mellom utgifter og inntekter i kommunebudsjettet i åra framover.

Alt våren 2020 legg kommunen opp til rullering av økonomiplanen.

Lenke til behandling av budsjett og økonomiplan i Sunnfjord kommunestyre 11. desember 2019. 

Handlingsprogram
Handlingsprogram er knytt tett opp mot kommunen sine overordna planar og mål. For Sunnfjord kommune vil arbeidet med dette ta til i 2020.