Sunnfjord kommune

Adventskalender 2021

Adventskalender 2021

Det skjer mykje trivelig i Sunnfjord kommune som vi er veldig stolte av. Vi vil nytte adventstida til å dele noko av dei fine som skjer med deg!

24. desember

  Vi ønsker alle ei riktig god jul og godt nytt år.

Ønsker du å snakke med nokon i jula, så  har vi fleire telefonnummer du kan ringe.

Sjå opningstider og nummer du kan ringe

23. desember

 I år har det vore julebord på Skrivarløa for ungdom på ungdomsskule og vidaregåandeskule. Løa er ein kommunal ungdomsklubb med fire tilsette som har ansvar for den daglege drifta.

Les meir om ungdomsklubben

22. desember

 I oktober hadde vi den siste Familielaurdagen i 2021. Vi gler oss til vi i igjen kan fylle huset med kjekke aktivitetar for store og små.

21. desember

 
Sunnfjord ungdomsråd er valt av Sunnfjord kommunestyre. Alle ungdomsskular og vidaregåande skular i Sunnfjord kommune har i elevråd valt 2 medlemmar og 1 varamedlem til Sunnfjord ungdomsråd. I tillegg har 4H valt ein medlem og ein varamedlem.

20. desember 

 

Jule- og nyttårshelga er høgtid gjerne med god mat, stearinlys og familieselskap. Uforsiktig bruk av stearinlys og det å vere umerksam under matlaging, er blant dei mest vanlege brannårsakene i desember.

Nokre gode råd for ei branntrygg juletid:

  1. Planlegg overnatting med tanke på gjestane sin mobilitet. Sjekk at røykvarslarane virka og at alle har tilgang til fungerande sløkkjeutstyr. 
  2. Gå aldri frå komfyren når du lager mat.
  3. Gå aldri frå rom med stearinlys som brenn, og sett aldri stearinlys nær gardiner eller brennbar julepynt. Sjekk alltid ein ekstra gong at alle stearinlys er sløkt før du legg deg, eller går ut av huset.
  4. Slå alltid av adventsstaker, julestjerner og lyslenker om natta, og når du ikkje er heime.

19. desember

 Små og store kosa seg på nissefest på SFO ved Førde barneskule.

18. desember

 Vi ynskjer å gje barna trygge og fine juleopplevingar. Kulturskuleelevane har øvd og teikna og gler seg til å få lov vise kva dei kan. Arrangementet Jul i Førdehuset er tilpassa koronareglane, så innhaldet er litt annleis enn tidlegare år. Du kan gle deg til musikk, juleforteljing, filmar og kunstutstilling.

Bildet av dei kjekke nissebarna er frå eit tidlegare år med Jul i Førdehuset.

Les meir om Jul i Førdehuset

 

17. desember

Slåtten skule har eigen støl, Legene. Den har vi fått av Kari Huus. Stølen ligg i Førdslia over skulen. Skulen held på å restaurere stølen. Vi har tru på at det vil bli mange gode stunder der i åra framover. 

16. desember

 

Juleverkstad på dagsenter for eldre på Sande.

Les meir om dagtilbod for eldre ​​​​​​​

15. desember

 

Kjøkkentenesta har samla dei flotte frivillige, som 365 dagar i året, køyrer ut varm middag med dessert, til alle heimebuande i kommunen.  Vi er veldig takknemlege for å ha dei med oss på laget.  Frivillige frå ulike delar av kommune har har vore samla i ulike grupper, og fått servert middag og dessert. På bildet ser du dei frivillige som køyer mat i området for tidlegare Jølster kommune.

14. desember

 Arbeideidet med å tilbakeføre bygningar og hage i Astruptunet til si orginaleform er godt i gong.

Sjå nokre rapportar frå arbeidet:

 

13. desember

 Luciafeiring i Hatlehaugen barnehage i dag med lussekattar  og lys. Koseleg tradisjon for både små og store. Lussekattar er observert i fleire einingar i dag.

12. desember

 I nye flotte lokale på toppen av gamle Husstellfagskulen, kjem møteplass og aktivitetsrom. Møteplassen er tenkt til fleire brukargrupper frå einingane:

  • Psykisk helse og rus
  • Butiltak psykisk helse  
  • Bu-og miljø

Det blir innreia med sitjegrupper, TV med speleutstyr, bordtennis, atelier til maling og mange kjekke spel. Det blir også moglegheit til å lage til felles måltid her. Vi er svært glade for endeleg å få ein samlingsplass til ulike aktivitetar.
 

11. desember

 I Solsida Haugum barnehage kan du møte ni ulike språk. Her er det ein unik arena for å lære om mangfald og gjensidig respekt.

10. desember

 Vi gratulerer Nordplan AS som er blitt Miljøfyrtårn.

9. desember

 Vi gratulerer Jølster jazzklubb med kulturprisen 2021!
Kulturprisen skal løfte fram og gje merksemd og heider til våre beste kulturaktørar og –personar, og den skal delast ut til ein kandidat som har gjort ein særleg, langvarig og/eller ekstraordinær innsats i kulturlivet.

Jølster jazzklubb stettar desse kriteria på ein framifrå måte. Klubben, som er ei foreining av musikkentusiastar i Jølster, har sidan 2009 arrangert festivalen Jazz på Jølst som opp gjennom åra har vokst både i kvalitet og omfang.

Les heile omtala
 

8. desember

Friskliv og Frivilligsenteret arrangerar sosial samling onsdagar klokka 18 -19.30.  Neste samling er onsdag 15. desember.

Dette er eit tilbod for alle  for alle som likar og vere kreative eller berre vil vere litt sosiale. Kjenner du deg einsam, så kan dette vere ein fin stad å vere saman med andre.

Ta med gjerne med deg noko du jobbar med, eller bli med for å lære nye ting om du vil.

Vi held til i 1.etg i Firdavegen 12.

Sjå aktivitetskalenderen vår for ulike aktivitetar

7. desember

Moglegheitsstudie av Førdehuset  peikar på alternativ for gode og framtidsretta løysingar for noverande og moglege nye funksjonar i Førdehuset til beste for eksisterande og nye brukargrupper. Analysen tar primært utgangspunkt i eksisterande bygningsmasse og heilt nærliggande utomhusareal. 

Førdehuset Mulegheitsstudie - presentasjon 181121 (PDF, 12 MB)

6. desember

 Kjøkkentenesta er i gong med å førebu jula, her steikast det krumkaker.

5. desember

 

Førdepakken legg til rette for at det skal vere lettare å kome fram for alle. Her ser vi ein glad gjeng som er på Dagsenter for eldre.  Bildene er frå ein trimtur tidelgare i år der damene er ute og nyt sola. Gang- og sykkelvegen går frå Førdehuset til Naustdalsvegen langs Løken. Dette er tiltak 16 i Førdepakken.

Les meir om Førdepakken

4. desember

 

Over heile landet er det utstyrsordningar der du kan låne gratis utstyr til sport og friluftsliv. Utstyret er i hovudsak kjøpt inn nytt, men noko har vi fått brukt.

I Sunnjord finn du BUA-utstyrssentral på Prestebøen 8 i Førde, ved sidan av Førdehuset.  

Vi har ope:

  • Måndag og tysdag 11:30-16:30
  • Torsdag 14:00 -18:00

Les meir om BUA i Sunnfjord

3. desember

 Veglo er eit dagtilbod for personar med hukommelsessvikt. Vi får besøk av hunden Bella ein gong i veka. Dette til stor glede for brukarane våre.

2. desember

Bamsen pleidde å vere med barna i Sunde barnehagen heim på overnatting og turar. Bamsen har ei bok med historier og bilde frå besøka.

Bamsen er ikkje lenger med på tur, men er ein viktig del av historia vår. I arkivet vårt, så bur han i ein liten tursekk saman med historieboka si.

1. desember

 

I dag er det opningsfest på Førde barneskule. Området mellom skulebygget er nesten ferdig oppgradert. Det er god tilrettelegging for leik og aktivitet for elevane og nærmiljøet.

Hjarteleg takk til alle som har gjort dette mogleg å få til!