Parkeringsordning i sentrum sør

Kommunen har parkeringsanlegg  i sentrum sør, i samarbeid med Førde Sør og Førdepakken.  Dette for å sikre nok parkeringsplassar i sentrum sør.

Kommunen har ikkje mål om å tene pengar på dette. Eit eventuelt overskot vil gå til videreutvikling av parkeringstilbodet.

Anlegget omfattar 63 parkeringsplassar, av desse er fire reservert for forflytningshemma. Det nye systemet er heilautomatisk. Kamera vil registrere inn- og utkjøringstidspunkt, og du betalar for medgått tid. Betaling kan du gjere på nett https, i EasyPark-appen eller via automat på plassen. Om du ikkje betaler for parkeringa, vil du få tilsendt faktura med fakturagebyr i etterkant.

Dette kostar det å parkere

Dei første to timane parkerer du gratis. Det må betalast for medgått tid, ikkje per påbegynte time. Det vil sei at parkering i 2,5 time mellom klokka 09.00 og 16.00 vil koste kr 10. For parkering i 3,5 timer i same tidsrom, kostar det kr 45. Vi ønsker er å skape sirkulasjon, og at ingen blir ståande lenge. Parkeringa er tenkt til korttidsparkering.

Avgifta er gjeldande på kvardagar klokka 09.00–16.00.

Ordninga gjeld 63 parkeringsplassar. Resten av dei offentlige parkeringsplassene i sentrum sør er ikkje omfatta av ordninga, og kan framleis nyttast fritt. Etablering av ordninga må sjåast i samanheng med at det er oppretta langtidsparkering på Festplassen, slik at dei som skal parkere heile dagen framleis har eit parkeringstilbod.

Vi oppfordrar alle som jobbar i sentrum sør om å nytte Festplassen til dagparkering, slik at også dei avgiftsfrie plassane i bydelen kan nyttast av kundar til dei som driv næring.

Vi oppfordrar også dei som kan gå, sykle eller nytte kollektivtransport om å gjere det.

Vilkåra kan bli endra om plassane er for mykje eller for lite brukt. Det er kommunen som er operatør for ordninga.
Bakgrunnen for ordninga er ønske frå grunneigarar og næringsdrivande i sentrum om å sikre nok parkering i sentrum sør. 

Meir informasjon om parkeringsordninga (PDF, 435 kB)

 

Sunnfjord kommune