Sunnfjord kommune

Nytt frå kommunedirektøren 13. januar 2023

Nytt frå kommunedirektøren 13. januar 2023

Godt nytt år til alle! No les du det første Nytt frå kommunedirektøren. Målet er å nå ut med meir informasjon om kva som skjer i kommunen vår.  I utgangspunktet vert det sendt til alle tilsette og folkevalde.  Det vert også lagt på kommunen si heimeside.  I tillegg vert nyhendebrevet sendt til lokale media.

154 flyktningar til Sunnfjord i 2022

I 2022 mottok kommunen 154 flyktningar.  128 av dei kjem frå Ukraina.  Før jul vedtok kommunestyret at vi skal busette 160 nye flyktningar i kommunen i 2023.  Det er i samsvar med oppmodinga vi fekk frå Inkludering- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).  Flyktningetenesta i kommunen gjer ein flott jobb med sjølve busettinga av dei som kjem, men vi må vere ærlege på at å skaffe nok bustader er ei utfordring.  Vi håper difor at dei som rår over ledige husvære er villige til å leige desse ut til nokon som sårt treng det.  Vi vil difor i tida som kjem ha eit ekstra fokus på korleis vi kan auke tilgangen på bustader.  For flyktningane er ein fast stad å bu ei god ramme for å starte livet på ein ny stad, både med omsyn til å kome seg i arbeid, men også å byrje i ein barnehage eller skule.  

Før jul etterspurde kommunestyret om vi kan gjere noko ekstra for dei flyktningane som kom til Sunnfjord i 2022.  Vi vil difor seinare i februar arrangere ein velkomstmiddag for dei som har kome som flyktningar til kommunen vår etter at den vart skipa (2020).

Folkemøte om kommuneplanen sin arealdel

Kommunestyret vedtok før jul å legge kommuneplanen sin arealdel ut på høyring.  I høyringsperioden vil kommune arrangere ei rekke folkemøte.  Der vil vi informere om sjølve planen og samstundes svare på spørsmål og ta i mot kommentarar som kan kome.  Føremålet med høyringa er å ta i mot synspunkt og innbyggarane sine meiningar om planen.

Innspel som medfører vesentlege endringar av planframlegget vil det ikkje vere rom for no.  Det må eventuelt kome i første rullering av planen.  Folkemøta vert arrangert i samarbeid med nærmiljøråda i kommunen.  Innleiingsvis i møta vil dei få høve til å presentere rådet og informere meir om kva dei ser som viktige saker for sine nærområde.  Frå kommunen vil ordførar, kommunedirektør og tilsette frå planavdelinga delta.  Folkemøta vert arrangert i Bygstad, Sande, Viksdalen, Vassenden, Skei, Førde, Naustdal og Vevring.  Sjå lokal annonsering for detaljar. Vi ønskjer sjølvsagt at så mange som mogeleg finn interesse i å møte opp på desse folkemøta.

Kommuneplanen sin arealdel handlar faktisk om kva vi vil bruke areala våre til i framtida.  I så måte er det kanskje ein av dei viktigaste planane for oss som innbyggarar i kommunen.

Kommunestyret handsama 128 saker i 2022

I fjor handsama kommunestyret 128 saker.  Dersom vi ser på tal saker i alle råd og utval så handsama den politiske verkstaden i Sunnfjord 830 saker i løpet av fjoråret. Det er rett nok saker som vert handsama i fleire utval, men i den politiske avgjerdskjeda er det også ulik representasjon av folkevalde og medlemer vald av folkevalde.  830 saker er mange saker og fortel om eit aktivt politisk miljø i kommunen vår.

Nye einingsleiarar

Stein Mortensbakke byrja som einingsleiar for SysIKT 1. januar i år. Han har vore tilsett i eininga i fleire år og får no ansvaret for avdelinga i samband med at Åge Klausen går av med pensjon.

Bjørn Henning Solheim er konstituert som ny einingsleiar for Førde bu- og miljøteneste, eining 2.  Han vil tiltre stillinga 1. februar i år og vil vere konstituert til 1. februar 2024. 

Karete Kvammen er tilsett som einingsleiar for Kjøkkentenesta.  Ho er tilsett i Hyllestad kommune i dag.  Karete vil byrje i stillinga 1. februar. 

Eg gratulerer Stein, Bjørn Henning og Karete med tilsettinga og ønskjer dei lukke til med nye utfordringar.

God helg til alle!

Terje Heggheim
Kommunedirektør


 

Kontakt

Terje Heggheim
Kommunedirektør
E-post
Telefon +47 91 10 12 66