Sunnfjord kommune

Informasjon til brukarar pårørande om besøk i omsorgssentera og omsorgsbustadar

Informasjon til brukarar pårørande om besøk i omsorgssentera og omsorgsbustadar

Klikk for stort bilete Gregory Idehen Smittesituasjonen i Noreg kan utvikle seg raskt og kva område som har auka smitte med covid-19 vil endre seg. Det er auka smitte med covid-19 i enkelte område i Noreg og det er kome nye tilrådingar frå Regjeringa. Vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar i omsorgssentera og i omsorgsbustadane vert utsette for smitte. Sunnfjord kommune følgjer difor gjeldande nasjonale råd og endrar besøksrestriksjonane i tråd med desse. Rutina gjeld inntil det kjem nye nasjonale råd.

Besøkande i omsorgssenter/institusjon

 • Besøk skal vere avtalt med leiinga på førehand
 • Det vert innført besøkstid: kl. 13.00-14.30 og kl. 16.00-18.30
 • Besøkande går direkte til pasienten sitt rom og kan ikkje opphalde seg i fellesareal
 • Pårørande som har vore på reise i Oslo, eller andre område med høgt smittepress (raude område), kan ikkje komme på besøk i omsorgssenteret før 10 dagar etter heimkomst
 • Besøkande vert oppmoda om å skrive seg inn i besøksprotokoll
 • Besøk utanfor institusjon bør avgrensast til eit minimum og kun skje etter vurdering av smitterisiko

Pårørande som bur i Oslo, eller andre område med høgt smittepress, kan få dispensasjon til å besøke alvorleg sjuke og døyande pasientar dersom:

 • Dei er friske, utan symptom på luftvegsinfeksjon
 • Har negativ covid-19 test som ikkje er eldre enn 3 døgn
 • Er kjend med gjeldande smittevernreglar og følgjer desse

NB! Det er kommuneoverlege eller kommunalsjef som kan gje dispensasjon. 

Besøkande i omsorgsbustad

 • Omsorgsbustad er brukar sin private heim og bestemmer sjølv om vedkomande ønsker å ta i mot besøk
 • Brukar vert oppmoda om å følgje dei nasjonale retningsline om å avgrense besøk og ha maks 5 personar på besøk samtidig. Det er tilrådd at det bør haldast minimum 1 meter avstand

For alle besøkande gjeld følgjande reglar: 

 • Pårørande som har symptom på luftvegsinfeksjon skal ikkje kome på besøk
 • Gode rutinar for handvask før og etter besøk
 • Besøkande må halde reglar om avstand; direkte fysisk kontakt kan vurderast, men nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngåast. Om det skjer, er det viktig med god handhygiene etterpå
 • Besøkande skal halde 2 meter avstand til andre enn den dei besøker
 • Personalet har høve til å vise vekk pårørande med symptom på luftvegsinfeksjon, eller som ikkje følgjer reglane for hygiene og avstand
 • Besøkande vert oppmoda om å melde i frå til avdelingsleiinga dersom dei får symptom på luftvegsinfeksjon dei første dagane etter besøket 

Informasjon frå helsedirektoratet

FHI sine tilrådingar