Sunnfjord kommune

Fristar for spreiing av husdyrgjødsel

Fristar for spreiing av husdyrgjødsel

Sunnfjord kommune vedtok 25. mars å innføre lokal forskrift om spreiing av gjødselvarer. Reglane for spreiing etter 1. september er endra og delvis innskjerpa.

Minst 6 meter gjødslingsfri sone etter 1. september

Ved all spreiing etter 1. september skal det vere att ei sone som ikkje vert gjødsla på minimum 6 meter mot sjø, elver, bekkar, kanalar og opne kummer. I tillegg gjeld dei vanlege krava til kantsoner i anna regelverk.

Forbod mot all spreiing etter 1. september i prioriterte område

Prioriterte område blir ikkje peikt ut for 2021, men blir vurdert på nytt før spreiesesongen i 2022.

Forskrift om spreiing av gjødselvarer mv. i Sunnfjord kommune